Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na utrzymaniu członków rodziny

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl.1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. W przypadku żołnierza samotnego:
- wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych,
- dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa),
- wydruk komputerowy z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości ora dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym,
- zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej,
- oświadczenie żołnierza zawierające informację o nie podnajmowaniu albo nie oddawaniu do bezpłatnego użytkowania mieszkania.
2. W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
- wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych,
- dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa),
- decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- wydruk komputerowy z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości ora dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.

II. OPŁATY
- Brak.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

VI. UWAGI
1. Burmistrz Miasta i gminy pokrywa należności mieszkaniowe za lokale należące do żołnierzy samotnych bądź żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
2. Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy doręcza się osobie, która wniosła podanie oraz administratorowi mieszkania i Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego celem uzyskania refundacji.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póź. zm.) oraz rozporządzenie RM z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 116 poz. 1238 z póź zm.) i rozporządzenie RM z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2001 r. Nr 116 poz. 1238 z póź. zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 16:44:10)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 10:35:10)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8416