Kompetencje referatów

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA  INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI  W URZĘDZIE GMINY.

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, przepisach szczególnych oraz w zarządzeniu wojewody wydanym w trybie art. 35 § 4 K.P.A określającym rodzaje spraw, które można załatwić w terminach skróconych.
2. Pracownicy urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą naczelnicy wydziałów oraz pracownicy zgodnie z określonymi zakresami obowiązków.
4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych urzędu w zakresie załatwiania  indywidualnych spraw obywateli w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego.
5. Kierownik  Referatu  Ogólnoorganizacyjnego zobowiązany jest do dokonywania okresowych ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli i przedkładania ich Sekretarzowi Miasta i Gminy.
6. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji i załatwiania skarg i wniosków obywateli.
7. Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
8. Kierownik  Referatu  Ogólnoorganizacyjnego prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Sekretarza Miasta i Gminy i  kierowników  referatów.
9. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do :
a) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,
b) rozstrzygnięcie sprawy, w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,
c) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy,
d) powiadamianie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
e) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.
10. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub telegraficznej.
11. Burmistrz  przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków we wtorki, które są urzędowym dniem przyjmowania interesantów.
12. Sekretarz Miasta i Gminy i kierownicy  referatów  przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych.
13. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy urzędu.
14. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz MiG (9 lipca 2003)
Opublikował: Sebastian Mazur (11 sierpnia 2003, 13:41:33)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005, 08:24:31)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8945