Referat Rolnictwa

Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
należy:
1. Realizacja zadań w zakresie ochrony przyrody, w tym:
1) opiniowanie projektów planów ochrony dla obszarów objętych formami ochrony
przyrody,
2) uzgadnianie jako organ zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego, projektu
rozporządzenia w sprawie utworzenia parku krajobrazowego,
3) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
4) ustalanie wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
5) wprowadzanie form ochrony przyrody przewidzianych ustawą.
2. Realizacja zadań w zakresie przeznaczania gruntów do zalesiania:
1) uzgodnienie rocznego limitu gruntów rolnych przewidzianych do zalesienia,
2) wyrażenie opinii w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny
3. Realizacja zadań w zakresie statystyki, w tym:
1) organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych,
2) przekazywanie danych do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.
4. Realizacja zadań w zakresie łowiectwa, w tym:
1) opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów
łowieckich,
2) opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich,
3) rozliczanie czynszu dzierżawnego z dzierżawy obwodów łowieckich
4) mediacje w celu polubownego rozstrzygania sporu o wysokość wynagradzania szkód.
5. Realizacja zadań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, badania zwierząt rzeźnych
i mięsa, w tym:

1) niezwłoczne informowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu
zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia,
2) współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu przez nią zadań.
6. Realizacja zadań w zakresie ochrony zwierząt, w tym:
1) podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt gospodarskich,
2) współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Państwową Inspekcją
Weterynaryjną oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, w celu realizacji
przepisów ustawy w odniesieniu do zwierząt gospodarskich.
7. Realizacja zadań w zakresie nasiennictwa, w tym przygotowanie propozycji uchwał Rady
Miejskiej w zakresie:

1) wyrażanie opinii w sprawie możliwości wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych
roślin albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego,
2) wydawanie opinii w sprawie tworzenia i znoszenia rejonów zamkniętych wytwarzania
kwalifikowanego materiału siewnego.
8. Realizacja zadań w zakresie o ochrony roślin uprawnych, w tym:
- przyjmowanie zawiadomienia o wystąpieniu organizmów szkodliwych,
9. Realizacja zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:
1) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych i prowadzenie rejestru
wydanych zezwoleń,
2) sprawowanie nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych,
3) wydawanie nakazów zniszczenia nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych.
10. Realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
1) przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu
gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska
lub w strefach ochronnych,
2) wydawanie opinii w sprawach obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej
wykorzystania.
11. Realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami gruntowymi, w tym:
1) udzielanie opinii o wystawieniu na licytacje wydzielonej części nieruchomości rolnej,
2) oddawanie osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste gruntów
stanowiących własność gminy,
3) określanie w umowie granic użytkowania nieruchomości i sposobu korzystania
z gruntów,
4) rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu należącego do gminy
przed upływem określonego w niej terminu,
5) korzystanie z prawa pierwokupu (w razie przyznania go ustawą gminie),
6) wysyłanie do sądu zawiadomienia w celu zamknięcia ksiąg wieczystych,
7) dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości,
8) wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, gdy zainteresowani właściciele
nieruchomości nie zawarli ugody,
9) przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej o przejęciu pod ulice i drogi gruntów
wydzielonych podczas scalenia gruntów.
12. Realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
a) przekazania nieruchomości jednostce samorządowej w trwały zarząd,
b) ustalenia stawek procentowych opłaty rocznej z tytułu zarządu,
2) sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży,
3) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów,
4) podejmowanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd,
5) wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości między jednostkami organizacyjnymi na
ich wniosek,
6) wypowiadanie dotychczasowych stawek opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania
i proponowanie nowych,
7) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej,
8) wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej własności nieruchomości wydzielonej
pod drogi,
9) wydawanie opinii w sprawach o uznanie nieruchomości lub jej części na cel określony w
decyzji o wywłaszczeniu lub w umowie nabycia nieruchomości,
10) ustalanie w formie decyzji jednorazowej opłaty adiacenckiej dla nieruchomości
scalonych i podzielonych,
11) ustalenia terminów umorzenia opłat adiacenckich,
12) ustalanie wysokości opłat adiacenckich.
13. Realizacja zadań w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, w tym:
- kierowanie do sądu żądania o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez
cudzoziemca.
14. Realizacja zadań w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

15. Realizacja zadań w zakresie pracowniczych ogrodów działkowych, w tym:
- zapewnienia gruntów pod potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.
16. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska:
1) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia,
2) sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska,
3) sporządzanie raportów z wykonania programu, które przedstawia się radzie miejskiej,
4) opiniowanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska,
5) wydawanie informacji o środowisku i jego ochronie,
6) wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalacje obowiązku prowadzenia
w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza ustalone
obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, ze nastąpiło przekroczenie
standardów emisji,
7) przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
8) przyjmowania informacji oraz interweniowanie na zgłoszenia mieszkańców – osób
fizycznych w sprawie występujących uciążliwości dla środowiska tj. zanieczyszczenia
powietrza, wody, ziemi, emisji nadmiernego hałasu,
9) prowadzenie edukacji ekologicznej,
10) wydawanie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony środowiska polecenia działań
zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia środowiska.
17. Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym m.in.:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o znajdujących się na terenie gminy
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych,
2) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt.
3) prowadzenie ewidencji:
a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz
w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu
rozwoju sieci kanalizacyjnej,
c) mów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
4) prowadzenie nadzoru nad eksploatacją instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów,
5) współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynowania
spraw związanych z oczyszczaniem oraz usługami związanymi z odbiorem odpadów,
6) opracowywanie projektów uchwał w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy (art. 4)
7) realizacja uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
18. Realizacja zadań gospodarki odpadami, w tym:
1) nakazywanie w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc
przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania
tej decyzji,
2) opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i jego aktualizacja,
3) opiniowanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami,
4) prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, w tym przyjmowanie informacji od
zarządcy składowiska odpadów o rodzaju i ilości odpadów umieszczanych na
składowisku,
5) kontrola zamkniętego składowiska odpadów i zlecanie porządkowania nielegalnych
pojawiających się „dzikich” składowisk,
6) ewidencja ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie
miasta i gminy Mrocza,
7) sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi
ochrony środowiska rocznego sprawozdania zawierającego informacje o odpadach.
19. Realizacja zadań w zakresie kopalin, w tym:
1) opiniowanie (postanowienie) projektu prac geologicznych, których wykonanie nie
wymaga uzyskania koncesji,
2) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych w
graniach gminy,
3) opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin (nadzór, sprawozdawczość, planowanie)
20. Realizacja zadań z zakresu prawa wodnego:
1) ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,
2) prowadzenie spraw dot. ochrony przed powodzią, a w szczególności:
a) organizowanie na obszarach zagrożonych ochotniczych drużyn ratowniczych,
b) organizowanie ewakuacji dla ludności z terenów zagrożonych,
c) przyznawanie odszkodowań za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę środków
przewozowych, sprzętu zużytego w bezpośredniej ochronie przed powodzią,
3) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.
21. Realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, w tym::

1) informowanie mieszkańców miasta i gminy Mrocza o jakości wody przeznaczonej do
spożycia,
2) wydawanie (cofanie) promesy zezwolenia lub zezwolenia na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
3) przedkładanie radzie gminy projektu uchwały wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych sporządzonego przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
4) nadzorowanie w uzgodnieniu ze stanowiskiem ds. OC wyznaczonych punktów czerpania
wody dla celów p.poż.,
5) nadzorowanie sposobu zaopatrywania ludności w wodę w sytuacjach kryzysowych,
6) sprawdzanie i weryfikowanie szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat za wódę i ścieki,
pod względem celowości ich podnoszenia,
7) przedkładanie radzie gminy projektu uchwały o zatwierdzeniu taryf opłat za wodę i
ścieki.
22. Realizacja zadań w zakresie dróg publicznych:
1)ustalanie numeracji dróg w granicach administracyjnych gminy,
2) ustalanie numeracji obiektów mostowych w granicach administracyjnych gminy,
3) prowadzenie ewidencji dróg w granicach administracyjnych gminy,
4) prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w granicach administracyjnych gminy,
5) prowadzenie przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych,
6) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie
jego naruszenia,
7) utrzymanie obiektów mostowych oraz nawierzchni dróg, chodników i innych urządzeń
związanych z drogą,
8) utrzymanie dróg i obiektów mostowych w okresie zimowym,
9)wydawanie zezwoleń na:
- zjazdy z dróg
- przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie,
naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych
przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
10)wydawanie zezwoleń na:
- umieszczanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
- zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym nie związanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu - dotyczy handlu lub usług,
- zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym nie związanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu - dotyczy reklamy,
- zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym nie związanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu- dotyczy robót budowlano-montażowychremont
drogi,
- zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym nie związanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu- dotyczy robót budowlano-montażowychrozkopy
i lokalizacja sieci,
- usytuowanie obiektu budowlanego w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni
mniejszej niż określono to w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz
pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- dokonywanie okresowego pomiaru natężenia ruchu drogowego,
- koordynacja robót w pasie drogowym.
23. Realizacja zadań w zakresie ruchu drogowego:
1) przyjmowanie wniosków dotyczących wprowadzenia zmiany organizacji ruchu ze
względu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulic i dróg w granicach
administracyjnych gminy Mrocza,
2) przekazywanie właściwemu staroście celem zatwierdzenia projektów zmiany organizacji
ruchu,
3) realizacja decyzji właściwego starosty dotyczącej wprowadzenia zmiany organizacji
ruchu,
4) utrzymanie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu drogowym.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Śledzik (10 stycznia 2012)
Opublikował: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005, 07:57:35)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 10:52:39)
Zmieniono: Zmiany w kompetencjach referatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5812