Petycje

Petycje

Petycja w sprawie utworzenia 4 oddziałów klas pierwszych

Petycja rodziców dzieci, które od 01.09.2021 podejmą edukację w Szkole Podstawowej w Mroczy w zakresie utworzenia 4 oddziałów klas pierwszych [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez RM w 2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Broczy w 2020 roku - [...]

Petycja dotycząca interwencji w zakresie psów

Petycja Sołtysa Sołectwa Kosowo oraz jego mieszkańców dotycząca interwencji w zakresie psów [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez organ wykonawczy w 2020 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez organ wykonawczy w 2020 r. - [...]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Miejską

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Miejską - [...]

Petycja - w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluję o zmianę przepisów prawa  miejscowego,  a w szczególności [...]

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - taryfy telefoniczne część II - Zmieniajmy Gminy na lepsze

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)   Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w [...]

Petycja o rozpatrzenie prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)Dyrektor Szkoły Podstawowej*  Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* [...]

metryczka