Informacja dla mieszkańców Mroczy w związku ze zmianą nazw ulic

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego wydał zarządzenia zastępcze, którymi dokonał zmian nazw następujących ulic w Mroczy:

1) ulicy Wyzwolenia na ulicę Powstańców Wielkopolskich (Zarządzenie zastępcze Nr 31/2018)

2) ulicy 30-lecia LWP na ulicę marsz. Józefa Piłsudskiego (Zarządzenie zastępcze Nr 32/2018)

3) ulicy 22 Lipca na ulicę Ignacego Paderewskiego (Zarządzenie zastępcze Nr 33/2018)

4) ulicy 25-lecia na ulicę Romana Dmowskiego (Zarządzenie zastępcze Nr 34/2018)

Powyższe zarządzenia zastępcze zostały opublikowane w w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2018r. i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 10 lutego 2018 roku.

W związku z wyżej wymienionymi zarządzeniami numeracja porządkowa nieruchomości nie ulega zmianie.

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są wyżej wymienionymi zmianami:


1. Informacje ogólne:

• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;

• zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);


2. Ujawnienie w księdze wieczystej: 

• celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią IV Wydziale Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,

• we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

• w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Zarządzeniem zastępczym Nr ….../2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy (wpisać numer zarządzenia, którym dokonano zmiany nazwy danej ulicy),

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Ks. Skargi 6 – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.


3. Urząd Skarbowy: 

osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Nakle nad Notecią mieszczącym się w przy ul. Sądowej 8.


4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG): 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta Miasta i Gminy w Mroczy wniosek CEIDG-1. 

Wniosek należy dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS-u / KRUS-u, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy pok. 308 

tel. 52-3867-422 mieszczącym się w Mroczy w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20.


5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): 

osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01. 

Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Nakle nad Notecią ul. Bohaterów 12a. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.


6. Sprawy meldunkowe: 

• zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,

• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 204 tel. 52-3867-443. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,

• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.

Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy mieszczącym się w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 204 tel. 52-3867-421.


7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami: 

nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. 

Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy mieszczącym się w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 102, tel.: 52-3867-425.


8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: 

nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. 

Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy mieszczącym się w budynku przy ul. Pl. 1 Maja 20 pok. 101, tel.: 52-3867-432.


9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne: 

ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 


10. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy: 

za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta i Gminy w Mroczy.


11. Powiadomione instytucje:

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy powiadomił o zmianie nazw ulic następujące instytucje:

- Straż Miejską w Mroczy, ul. Pl. 1 Maja 20

- Komisariat Policji w Mroczy ul. 30-lecia LWP 8

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. ul. Łobżenicka 11A

- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 85-066 Bydgoszcz ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, ul. Strażacka 3

- NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”, 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Mickiewicza 7

- Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią ul. Pocztowa 11

- Urząd Pocztowy w Mroczy ul. 5 Stycznia 10

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 6

- Ewidencja Gruntów-Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 6

- Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Sądowa 3

metryczka


Wytworzył: Zygmunt Gliszczyński (9 lutego 2018)
Opublikował: Michał Meirowski (9 lutego 2018, 11:23:52)

Ostatnia zmiana: Michał Meirowski (9 lutego 2018, 11:30:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7658