TRANSMITOWANIE, UTRWALANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE NAGRAŃ Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

Szanowni Państwo, 
informuję, że obrady sesji Rady Miejskiej w Mroczy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrocza (www.bip.mrocza.pl) oraz na stronie internetowej www.mrocza.pl. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20,    89-115 Mrocza, email: urzad@mrocza.pl 
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie w związku z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej w Mroczy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i udostępnienia ich w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrocza oraz na stronie internetowej gminy lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
  5. Państwa dane osobowe w postaci nagrania obrazu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 
  7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nieodłącznie związane z wejściem na obszar objęty transmitowaniem i utrwalaniem obrad Rady Miejskiej w Mroczy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Mroczy jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunki i dźwięku utrwalonego podczas sesji. 
  8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Mroczy (18 marca 2021)
Opublikował: Sebastian Mazur (19 marca 2021, 19:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8827