Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek (załącznik do) o wydanie decyzji;
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać;
4. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać dane, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). A w przypadku wystąpienia o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - informacyjną przedsięwzięcia.
5. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjna przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zawierająca:

•    rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
•    powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
     dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
•    rodzaju technologii,
•    ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
•    przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów,
     paliw oraz energii,
•    rozwiązaniach chroniących środowisko,
•    rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
     przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
•    możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
•    obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
     przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu
     znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

II. OPŁATY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr  225, poz.1635 z późn. zm.) opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł i wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku
2.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych  z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia  lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- osoby, które dokonują zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający  udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
- osoby fizyczne prowadzące czynna ochronę gatunkowa oraz osoby fizyczne, których  gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone  przez gatunki zwierząt chronionych  nieobjęte odszkodowaniem  Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów  opłaty skarbowej związanej z ochroną przyrody.
3.
za pełnomocnictwo – 17 zł,

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Wydanie decyzji następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego – do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - parter, pokój nr 108.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Nie podlega opłacie skarbowej.

VI. UWAGI

Informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu oraz inspektor d/s ochrony środowiska.

Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym Koronowo O/Mrocza na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. pobierz druk (119kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (22 października 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (22 października 2005, 10:06:17)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:18:50)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6268