Wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. (0-52) 3867410 fax. (0-52) 3856241   
Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
    I.    ZAŁĄCZNIKI
1.    Formularz wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, (19kB) pdf
2.    Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (16kB) pdf

II.    WYMAGANE DOKUMENTY
1)    wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c)    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
2)     dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku zwolnienia z opłaty należy dołączyć kopię urzędowo poświadczonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3)    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:
a)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
c)    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4)     w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).

III.    OPŁATY
Opłata skarbowa:
a)    za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
b)    za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł
c)    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy  Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. Nr konta: BS Koronowo O/Mrocza 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

IV.    FORMA ZAŁATWIENIA
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

V.    TERMIN ZAŁATWIENIA
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

VI.    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – parter, pokój 108.

VII.    TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza MiG Mrocza. Nie podlega opłacie skarbowej.

VIII.    UWAGI
Informacji w sprawie udziela Kierownik Referatu oraz podinspektor d/s ochrony środowiska.Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)    
Opracował:
Mieczysław Łukaszczyk

    
Data opracowania:
02.01.2012 r.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Sobieszczyk (11 czerwca 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 czerwca 2012, 14:19:17)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (11 czerwca 2012, 14:45:27)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4460