Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:
1. W zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących
Referatu,
2) obsługa konkursów na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) prowadzenie prenumeraty czasopism, wydawnictw, literatury fachowej oraz prowadzenie
rejestru księgozbioru,
4) prowadzenie archiwum gminnego,
5) prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki zakładowej,
6) zaopatrywanie w niezbędne druki, materiały biurowe oraz przedmioty i środki trwałe
związane z funkcjonowaniem urzędu i gospodarowanie nimi,
7) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP,
samorządu terytorialnego i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
8) zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa pod względem ppoż. i bhp
w administrowanych obiektach,
9) wykonywanie zadań dotyczących załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,
10) poświadczenie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej
czytać,
11) urzędowe poświadczenie daty, jeżeli od tego zależy ważność dokumentu,
12) zapewnienie funkcjonowania Biura Obsługi Klienta,
13) rejestracja delegacji służbowych,
14) rejestracja zarządzeń kierownika Urzędu.
2. W zakresie spraw kadrowych i szkoleń:
1) racjonalne gospodarowanie etatami oraz prowadzenie całości spraw osobowych
pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy,
2) prowadzenie spraw w zakresie nagród jubileuszowych,
3) prowadzenia postępowania reklamacyjnego w stosunku do pracowników urzędu oraz osób
wykonujących mandat radnego Rady Miejskiej, którzy podlegają powszechnemu
obowiązkowi służby wojskowej.
3. W zakresie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej:
1) sprawowanie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ppoż.,
2) prowadzenie rejestru oraz pełnej dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,
3) prowadzenie w urzędzie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.
i przestrzegania przepisów w tym zakresie z możliwością występowania z wnioskami,
4) organizowanie szkoleń w zakresie bhp i ppoż.,
5) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
6) realizowanie zadań z zakresu utrzymania i wyposażenia w niezbędny sprzęt p.poż.
jednostek OSP,
7) prowadzenie spraw ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP
i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
8) wnioskowanie o zatrudnienie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie spraw dotyczących propozycji zmian w podziale administracyjnym kraju,
zmian w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

5. W zakresie spraw obywatelskich:
1) rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu,
2) prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności:
a) przygotowanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,
b) współpraca w zakresie ewidencji ludności z Rządowym Centrum Informatycznym
„PESEL”, Wojewódzkim Ośrodkiem Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym,
wojskowymi komendami uzupełnień, policją, sądami, prokuraturami, administracjami budynków i innymi urzędami,
3) stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
4) prowadzenie spraw w zakresie wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość:
5) prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, w tym:
a) utworzenie geografii obwodów szkolnych,
b) przekazywanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie dzieci
w wieku od 3 lat do 15 lat,
6) prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych,
7) prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń publicznych,
8) prowadzenie spraw związanych ze spisaniem testamentu.
6. W zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa, w tym:
- współdziałanie z organami wojskowymi w przeprowadzeniu czynności związanych
z kwalifikacją wojskową i rejestracją w tym zakresie.

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005, 07:39:07)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 10:43:28)
Zmieniono: Zmiany w kompetencjach referatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10442