Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. W niosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość żołdu.
3. Zaświadczenie (alternatywnie):
- Z zakładu pracy żołnierza rezerwy określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia uwzględniającego wysokości wynagrodzenia (netto) z ostatnich 3 miesięcy wydane przez pracodawcę.
- Oświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu (netto) uwzględniającego wysokość dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy w ciągu ostatniego roku podatkowego z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.
- Zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

II. OPŁATY
- Brak.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

VI. UWAGI
1. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód  z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o którym mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
3. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy. Złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póź. zm.) oraz rozporządzenie RM z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U, Nr 13 poz. 155).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (3 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 września 2005, 16:36:25)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 10:28:35)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6469