Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
2. Dowód osobisty lub paszport

II. OPŁATY
- Brak opłaty.

- Opłata skarbowa za udzielenie  pełnomocnictwa 17 zł

-Za udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 204

V. TRYB ODWOŁAWCZY
- Nie przysługuje.

VI. UWAGI
1.Wymeldowania dokonuje się osobiście a w imieniu dzieci obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad dzieckiem faktyczną opiekę.

2.Wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika  legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. 

3.Wymeldowania dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce  pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.Wymeldowania można również dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu wskazując przy tym adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

4.Ustawa z dnia 24 września 2010r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu.

5.Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego, które podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego(1)(1).pdf (454kB) pdf
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego(1).pdf (516kB) pdf

-Pełnomocnictwo PEŁNOMOCNICTWO.pdf (52kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA
-ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.z 2010r. Nr 217, poz.1427 z póź.zm.)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.u. z 2013r. poz. 267 z póź.zm)

-ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz.1628 ze zm.)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r.NJr 220 poz.1306 z póź.zm.)

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 18:16:51)

Ostatnia zmiana: Barbara Biniakowska (27 kwietnia 2018, 11:27:01)
Zmieniono: Aktualizacja formularza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7158