Wydawanie dowodów osobistych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241


WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

I. WYMAGANE DOKUMENTY - WERSJA PAPIEROWA
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z załącznikami:
- jedna kolorowa fotografia o wymiarze 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobra ostrość oraz odwzorowując naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

II. OPŁATY
-Dowody są bezpłatne.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
- Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

-W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten możne zostać przedłużony.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
- Organ dowolnej gminy.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa  się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej;

2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych.W imieniu  osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych obiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

1,uwierzytelnienie w usługach online za pomocą profilu osobistego;

2.składanie podpisu osobistego

3.potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

- Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej  dowodu osobistego osoby, która posiada pełną lub ograniczona zdolność do czynności prawnych.

- Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby,       która posiada pełna zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu   osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu,albo - w przypadku osoby małoletniej,         która ukończyła 13 rok życia - zgodę tę wyraził rodzić,opiekun lub kurator tej osoby.

- Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu   osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.

- Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystania z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu  osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.W przypadku unieważnienia dowodu osobistego  skutkującego  niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarbu Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

W momencie złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego  strona może  wyrazić zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska,numeru PESEL,numenu telefonu  komórkowego,adresu e-mail.Wpis do RDK jest dobrowolny  i bezpłatny. Odbywa się wyłącznie za zgodą osoby, której dane maja zostać wpisane do RDK. Każda osoba  pełnoletnia,która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK. Może to zrobić samodzielnie,w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez    e- usługi.Osoba uprawniona zdecyduje, która dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

VII. ZAŁĄCZNIKI
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk dwustronny) pobierz druk (593kB) pdf
- wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych pobierz druk (908kB) pdf

VIII. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu   osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty,   uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

-  Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania   publiczne:

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2467).

                                   UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZGŁOSZENIA UTRATY DOWODU OSOBISTEGO.
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamości

II.OPŁATY

- Bez opłaty

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- niezwłocznie

IV.TRYB ODWOŁAWCZY

- nie przysługuje

V.UWAGI

Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego dokonuje się w organie dowolnej gminy lub dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej luba za pomocą poczty lub telefaksu
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje  rodzic, opiekun lub kurator.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu.

Potwierdzeniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest wydanie zaświadczenia.

Posiadaczowi przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu, nie dłużnej jednak niż 2 miesiące.

VI.PODSTAWA PRAWNA


- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych;

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i wzoru.
metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (31 sierpnia 2005, 20:03:23)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kemnitz (3 lutego 2022, 13:09:11)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8334