Referat Komunalny

Do zadań Referatu Obsługi Komunalnej należy:
1. W zakresie spraw dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy:
1) Realizacja zadań w zakresie ochrony praw lokatorów i mieszkaniowym
zasobie gminy a w tym m. in.:
a) gromadzenie, rejestrowanie wniosków osób ubiegających się o mieszkanie
komunalne oraz przedkładanie ich Burmistrzowi,
b) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z w/w ustawy,
c) przygotowywanie projektów i stosownych zarządzeń Burmistrza w sprawie
przydziałów, zmiany lokali na podstawie opinii Komisji Mieszkaniowej,
d) obsługa Komisji Mieszkaniowej powołanej zarządzeniem,
e) weryfikacja planów remontów mieszkań będących w zasobie gminy,
a sporządzonych przez zarządcę lokali,
f)w uzgodnieniu z zarządcą mieszkaniowego zasobu gminy opracowywanie projektów
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
g) współdziałanie z Referatem Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska w zakresie zbywania lokali mieszkalnych,
h) współdziałanie z Referatem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w zakresie
pozyskiwania nowych lokali mieszkalnych.
2. W zakresie obsługi komunalnej obiektów, placów, parków i powierzchni przydrożnych
stanowiących własność gminy a nie będących w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych
lub innych podmiotów użytkujących:

1) bieżące prowadzenie rejestru w tym zakresie, z uwzględnieniem m.in. boisk, placów
i terenów rekreacyjnych,
2) utrzymanie czystości i porządku oraz stanu sanitarnego,
3) współdziałanie z referatem w Urzędzie Miasta Miasta i Gminy mającym w swym
zakresie problematykę dotyczącą dróg, ulic, zadrzewienia i ochronę środowiska,
4) współdziałanie z organami gminnych jednostek pomocniczych w zakresie utrzymania
czystości i porządku oraz stanu sanitarnego na obiektach położonych na terenie tych
jednostek, a nie będących w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych lub innych
podmiotów użytkujących,
5) współudział w przygotowaniu projektów umów i zleceń na wykonywanie czynności
związanych z utrzymaniem czystości i porządku dotyczących obsługi komunalnej, a nie
mieszczących się w zakresie zadań przypisanych referatowi.
3. W zakresie obsługi budynku Urzędu Miasta i Gminy:
1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Urzędu,
2) obsługa pomieszczeń gospodarczych w budynku, w tym kotłowni i instalacji CO.
4. W zakresie organizowania prac dla grupy pracowników gospodarczych będących
organizacyjnie przypisanych do referatu:

1) wyznaczanie zadań dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót
publicznych lub w innej formie,
2) gospodarowanie powierzonymi środkami, narzędziami i materiałami
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z nadzorowaniem grupy
pracowników.
5. Realizacja zadań w zakresie grobownictwa w tym m. in.:
- organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci
narodowej wraz z prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.
6. Nadzór nad stałymi tablicami ogłoszeń i informacji publicznej w sołectwach i osiedlach.
7. Gospodarka środkami transportowymi przydzielonymi do dyspozycji Referatu.
8. Opracowywanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (4 stycznia 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 lutego 2010, 12:42:31)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 11:04:30)
Zmieniono: Zmiany w kompetencjach referatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4006