Referat Finansowo - Budżetowy

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy:
1. Prowadzenie spraw w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy i jego realizacja,
a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw
finansowych i budżetowych
2) ewidencjonowanie operacji finansowych w zakresie wykonywania budżetu gminy,
3) informowanie komórek organizacyjnych Urzędu i Jednostek Organizacyjnych
Gminy o zmianach dokonanych w budżecie gminy przez Radę i Burmistrza
4) nadzorowanie wykonywania planów finansowo-rzeczowych gminnych jednostek
pomocniczych w tym funduszu sołeckiego,
5)przygotowywanie projektów zmian w budżecie gminy.
2. Prowadzenie spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych.
3. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu w tym:
1) prowadzenie i załatwianie spraw emerytalno-rentowych oraz wypłacanie nagród
jubileuszowych pracownikom Urzędu,
2) bieżące analizowanie funduszu płac.
4. Finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych w tym:
- przekazywanie niezbędnej informacji organom gminy w powyższym zakresie.
5. W zakresie gospodarki mieniem gminnym:
1) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków będących
na wyposażeniu Urzędu,
2) prowadzenie spraw związanych z ewidencją majątku gminy,
3) nadzorowanie i rozliczanie okresowo prowadzonych inwentaryzacji
6. Prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem VAT- deklaracje i rozliczenia.
7. Finansowe rozliczenia funduszy gminnych.
8. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wniosków do komornika sądowego.
9. Prowadzenie spraw związanych z windykacją z tytułu naliczeń i zobowiązań płatniczych.
10. Występowanie do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskanie informacji
dotyczącej dłużnika lub ubiegającego się o umorzenie podatków lub opłat o przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego.
11. Prowadzenie spraw związanych z procedurą dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla produkcji rolnej i jego wypłatą.
12. Przyjmowanie odwołań i komplementowanie dokumentacji odwoławczej w zakresie
realizowanych zadań przez referat oraz przekazywanie odwołań do samorządowego kolegium
odwoławczego.
13. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw prowadzonych przez referat.
14. Sporządzanie określonej sprawozdawczości i bilansów wykonania budżetu dla potrzeb
organów gminy i innych instytucji zewnętrznych.

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005, 07:41:24)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 10:46:06)
Zmieniono: Zmiany w kompetencjach referatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6331