Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej należy:
1. Realizacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym:
1) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
b) przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) rozstrzygnięcia o protestach wniesionych do projektu,
d) rozstrzygnięcia o zarzutach wniesionych do projektu planu,
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany,
f) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego.
2) współdziałanie w zakresie:
a) sporządzania studium,
b) przedkładanie studium do zaopiniowania,
c) sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) dokonanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzenia analizy
wniosków i kierowania do Rady Miejskiej wniosków w sprawie sporządzania lub
zmiany planu,
e) rozpatrywanie roszczeń właściciela nieruchomości, jeżeli w wyniku uchwalenia planu
jego prawa zostały ograniczone,
f) wypłaty właścicielowi odszkodowania w przypadku, gdy jego nieruchomość uległa
obniżeniu na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
g) przedstawianie Radzie Miejskiej wykazu decyzji wraz z oceną skutków,
3) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
4) przekazanie kopii uchwalonych miejscowych planów wojewodzie, staroście
i marszałkowi województwa,
5) ustalenie w drodze decyzji sposobu tymczasowego zagospodarowania terenu, jeżeli takie
zasady używania ustalono w planie zagospodarowania przestrzennego,
6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (osoby fizyczne
i prawne ) na obiekty budowlane na terenie ,
7) wydawanie informacji dla osób fizycznych i osób prawnych o przeznaczeniu terenu na
podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
8) stwierdzenie w drodze decyzji wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
9) prowadzenia rejestru wszystkich wydanych decyzji, opracowań planistycznych, uchwał
i innych aktów prawnych dotyczących planowania przestrzennego,
10) wydawanie opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenów.
2. Realizacja zadań w zakresie prawa budowlanego:
1) lokalizacja obiektów i określania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać.
3. Realizacja zadań w zakresie ochrony i kształtowaniu środowiska, w tym:
1) określenie obowiązków organów państwowych, samorządowych podmiotów
gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych poprzez ustalenie w planach
miejscowych,
2) określenia warunków zabudowy dla inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko,
3) ustalanie powierzchni taksacji nieruchomości,
4) nadawanie mocy urzędowej mapom taksacyjnym i tabelom taksacyjnym oraz
rozstrzyganie zarzutów zgłaszanych do ustaleń wynikających z map i tabel taksacyjnych.
4. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska:
1) wydawanie informacji o środowisku i jego ochronie na zasadach określonych ustawą
i wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
5. Realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) wydawanie postanowień dotyczących podziału nieruchomości,
2) ustalania zasad podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zagospodarowania terenu.
6. W zakresie inwestycji:
1) sprawowania funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu
gminy,
2) udziału w opracowaniu wspólnie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
programu rozwoju inwestycji,
3) opracowania projektów finansowych dotyczących inwestycji gminnych i analizy
możliwości źródeł finansowania,
4) współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i pomocniczymi w
fazie programowania inwestycji, udzielania im pomocy w zakresie opracowywania
materiałów wyjściowych do projektowania, udzielania wytycznych w sprawie kosztów
jednostkowych, normatywnych cykli budowy itp. w sprawach związanych z
projektowanymi inwestycjami,
5) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na:
a) inwestycje gminne,
b) modernizacje,
c) remonty kapitalne,
6) nadzór formalny w zakresie wszystkich zobowiązań dotyczących inwestycji gminnych.
7. W zakresie infrastruktury technicznej, w tym:
1) współudział z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach:
a) realizacji infrastruktury technicznej gminy zapewniającej przygotowanie terenów pod
budownictwo, drogownictwo oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje,
2) nadzór, koordynacja i rozliczenie inwestycji prowadzonych w ramach czynów społecznych
oraz nadzór techniczny nad ich realizacją.
3) realizacja ustaleń wynikających z prawa energetycznego dotyczących opracowywania
planów zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
8. Realizacja zadań w zakresie gospodarki energetycznej, w tym:
1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
2) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe,
3) zawieranie z umów z przedsiębiorcami energetycznymi w celu realizacji planu.
9. Ponadto Referat wykonuje zadania:
1) nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych, ciepłowniczych, wodnych i
kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrocza,
2) nadawanie numerów posesjom w formie zarządzenia,
3) bieżące prowadzenie ksiąg obiektów-remiz i budynku Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (9 sierpnia 2005, 08:16:38)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 10:57:26)
Zmieniono: Zmiany w kompetencjach referatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7677