Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Obsługi Rady Miejskiej i Ewidencji Działalności
Gospodarczej należy:
1. W zakresie kancelaryjno- technicznej obsługi Rady Miejskiej:
1) organizacyjne zabezpieczanie Sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady,
2) sporządzanie i przechowywanie protokołów z Sesji, posiedzeń komisji i innych zespołów
działających w Radzie Miejskiej,
3) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady Miejskiej,
b) interpelacji radnych,
4) udostępnianie obywatelom w Biurze Rady uchwał i protokołów z odbytych sesji i
posiedzeń komisji Rady Miejskiej o ile ustawy szczegółowe nie stanowią inaczej,
5) w zakresie spraw związanych z merytoryczną obsługą Rady stanowisko ds. obsługi Rady
Miejskiej podlega Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
2. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu:

1) dokonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) analizowanie ilości podmiotów w branżach i przedkładanie sprawozdań i informacji w
tym zakresie,
3) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie ustalania liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych,
4) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
3. W zakresie spraw organizacyjno- administracyjnych:
1) rejestracja zarządzeń Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy,
2) prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Województwa,
3) ustalenie obsługi zebrań w jednostkach pomocniczych gminy,
4) gromadzenie i przechowywanie protokołów z zebrań jednostek pomocniczych gminy, w
tym rejestru organów wykonawczych tych jednostek,
5) koordynacja przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza - Stefan Kubicki (2 maja 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (2 listopada 2012, 11:42:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4090