2021r.

2021r.

Zarządzenie Nr 0050.144.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.135.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.134.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.143.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [...]

Zarządzenie Nr 0050.132.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem dotyczących placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczających progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.119.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.118.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.117.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2022-2038 [...]

Zarządzenie Nr 0050.116.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.115.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy MroczaZmiana w Zarządzeniu Nr 0050.34.2022 - dodano w § 5 punkt 1 podpunkt 5 [...]

Zarządzenie Nr 0050.114.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiący zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej [...]

Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2021/2022- Zarządzenie - [...]

Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za III kwartał 2021 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progi unijne, o [...]

Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.104.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej i Obwodowych Komisji do spraw Referendum oraz wydatków na obsługę informatyczną Miejskiej oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 0050.103.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadenc [...]

Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Witosław [...]

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 06 października 2021 r.

w sprawie zwołania zebrania Osiedla "Stare Miasto" w mieście Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.96.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.91.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek przeznaczonych na cele inwestycyjne tj. zabudowę produkcyjno-magazynową położone w m. Mrocza przy Rondzie Nakielsk [...]

Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzenia postępowań administracyjnych i poświadczenia za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych i Poświadczenia za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych i poświadczenia za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych i poświadczenia za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie wytycznych i założeń do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Mrocza  na 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie zwołania zebrania Osiedla "Stare Miasto" w mieście Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 01 września 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanych wraz z budynkiem Przedszkola Miejskiego położonego w miejscowości Mrocza przy ul. Łobżenickiej 11 C [...]

Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Metropolitarnej Katy Uczniowskiej wydawanej przez Gminę Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowejtreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 120.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie składu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 [...]

Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 963/3 na cele zabudowy wielorodzinnej położonej w m. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek przeznaczonych na cele inwestycyjne położonych w Mroczy przy Rondzie Nakielskim [...]

Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej [...]

Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy pełnomocnictwa do realizacji projektu "Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza" współfinansowanego z europejskiego Funduszu [...]

Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebraniu dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpienia przemocy w rodzinie treść zar [...]

Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Mroczy przy ul. 5 Stycznia 3, stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zwołania zebrania Osiedla Młodych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Rościmin [...]

Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za II kwartał 2021 rokuTreść zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia piątego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 1305/30 położonej w Mroczy przy ul. Piastowskiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia piątego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego pustostanu położonego w Rościminie 46 gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 798/5 i 798/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji i określenia procedury przeprowadzenia publicznego losowania wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów [...]

Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o [...]

Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości - działki przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej położonej w miejscowości Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za rok 2020 [...]

Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy za rok 2020 [...]

Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ograniczonego ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 położonego w Mroczy przy ul. 5 Stycznia 10 [...]

Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej [...]

Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 963/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego pustostanu położonego w Rościminie 46 gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartegoo przetargu  nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/28 i 1305/30 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrocza oraz wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy [...]

Zarządzenie nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Mrocza za I kwartał 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 0050.34.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań [...]

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.32.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.30.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej [...]

Zarządzenie nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Mrocza oraz jednostki obsługujące [...]

Zarządzenie nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu  ograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 1305/32 położonej w obrębie ewidencyjnym Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 0050.23.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowejplik pdf - [...]

Zarządzenie nr 0050.22.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac [...]

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań  w sprawach o świadczenia dobry start wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2021 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego pustostanu położonego w Rościminie 46 gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/28 i 1305/30 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza]] [...]

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2021 ro [...]

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r. ze środków na doskonalenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

metryczka