2009r.

2009r.

Zarządzenie Nr 0151/164/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczongo ustnego na sprzedaż urządzeń kotłowni z demontażu [...]

Zarządzenie Nr 0151/163/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/162/09

w sprawie najmu garażu [...]

Zarządzenie Nr 0151/161/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: „Budowa obwodnicy [...]

Zarządzenie Nr 0151/160/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/159/09

w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych będących kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/158/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 18 grudnia 2009r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/157/2009

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej spisu z natury oraz w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/156/09

w sprawie organizacji służby przygotowawczej dla Pani GABRIELI TRZECIAKOWSKIEJ Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/155/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/154/09

sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/153/09

w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania lokalnego Planu Rewiatalizacji, Planu Lokalnego Rozwoju Miasta i Gminy i Wieloletniego Planu Rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0151/152/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 listopada 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/151/09

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/150/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Obsługa bankowa [...]

Zarządzenie Nr 0151/149/09

w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/148/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 204/2 położonej w Wielu gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/147/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 968/1 zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Mroczy przy ul. Nakielskiej [...]

Zarządzenie Nr 0151/146/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 264/45 przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej [...]

Zarządzenie Nr 0151/145/09

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/144/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 0151/143/09

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lub dzierżawę niektórych lokali użytkowych i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/142/09

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ostrowie gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/141/09

w sprawie tworzenia i prowadzenia "Biuletynu Informacji Publicznej" przez organy Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/140/09

w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń szkolych w budynku szkół na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/139/09

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/138/09

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/137/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/136/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/135/09

w sprawie wykazu świetlic wiejskich przekazanych w trwały zarząd Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenia Nr 0151/134/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/133/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Dostawa [...]

Zarządzenie Nr 0151/132/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/131/09

w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gmina Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/130/09

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/129/09

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/128/09

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2010r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/127/09

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu dla pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/126/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XL Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 października 2009r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/125/1/09

w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Mrocza w zarząd Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mroczy   [...]

Zarządzenie Nr 0151/125/09

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0151/124/09

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 0151/123/09

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 0151/122/09

w sprawie oznaczania nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/121/09

w sprawie powolania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonegoofertowego na dzierzawq i zagospodarowanie czqici dzialki, na okres 3 lat, polozonej wMroczy, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow 758, wpisanej w KW 8528 N [...]

Zarządzenie Nr 0151/120/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/119/09

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0151/118/09

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/117/09

w sprawie: wydzierżawiania gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/116/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/115/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenia Nr 0151/114/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/113/09

w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiqzków Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0151/112/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarzadzenie Nr 0151/111/09

w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego w postaci zbędnych urzqdzeń grzewczych będących na wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy i powołania w tym celu komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 0151/110/09

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza   [...]

Zarządzenie Nr 0151/109/2009

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/108/09

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/107/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: "Budowa świetlic [...]

Zarządzenie 0151/106/09

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2009/2010 [...]

Zarzadzenie Nr 0151/105/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości nuerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/104/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/103/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 września 2009r.   [...]

Zarzadzenie Nr 0151/102/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/101/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 206.000 EURO na: ,,Dostawa oleju [...]

Zarządzenie Nr 0151/100/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres 3 lat, położonej w miejscowości Witosław, oznaczonej w ewidencji gruntów i [...]

Zarządzenie Nr 0151/99/09

w sprawie utworzenia Referatu Obsługi Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0151/98/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/97/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porzqdkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/96/09

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0151/95/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/94/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/93/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/92/09

w sprawie powołania zespołu weryfikujqcego wnioski sołectwa w sprawie realizacjiprzedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2010r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/91/09

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporzqdzenia projektu budżetu Gminy na 2010rok. [...]

Zarządzenie Nr 0151/90/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 sierpnia 2009r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/89/09

zmieniające zarządzenie Nr 0151/153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dnia 22 grudnia 2008r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem lokali i czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/88/09

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/87/09

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/86/09

zmieniające zarządzenie nr 0151/153/08 z dnia 22 grudnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem lokali i czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/85/09

w sprawie najmu lokalu położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4 /1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/84/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/83/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/82/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/81/09

w sprawie przeprowadzenia szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/80/09

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 0151/79/09

w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego [...]

Zarządzenie Nr 0151/78/09

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0151/77/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: „Budowa wodociągu [...]

Zarządzenie Nr 0151/76/09

w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwie Izabela [...]

Zarządzenie Nr 0151/75/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/74/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na: "Zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 0151/73/09

w sprawie powolania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zambwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartogci poniiej 5.150.000 Euro na: ,,Budowa nawierzchni ul. [...]

Zarządzenie Nr 0151/72/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniiej 5.150.000 Euro na: ,,Adaptacja budynku [...]

Zarządzenie Nr 0151/71/09

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzqcym, ubiegajqcych się o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie 0151/70/09

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/69/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/68/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 13 lipca 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/67/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/66/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/65/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 0151/64/09

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach konkursu „Zieleń blisko nas" - na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską [...]

Zarządzenie Nr 0151/63/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej położonego w Wielu gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/62/09

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0151/61/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 czerwca 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/60/09

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/59/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/58/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: „Budowa świetlicy [...]

Zarządzenie Nr 0151/57/09

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 0151/56/09

sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Wielu gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/55/09

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/54/09

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów, kierowników i ich zastępców jednostek organizacyjnych samorządu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/53/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 maja 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/52/09

w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem lub dzierżawę lokali użytkowych (świetlic) stanowiących własność Gminy Mrocza a będących w zarządzie sołectw. [...]

Zarządzenie Nr 0151/51/09

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/49/09

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0151/50/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/48/09

w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego [...]

Zarządzenie Nr 0151/47/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: „Modernizacja [...]

Zarządzenie Nr 0151/45/09

w sprawie przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0151/46/09

w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0151/44/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 17 i 23 kwietnia 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/43/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/42/09

w sprawie dokonywania zaliczkowych wypłat składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym [...]

Zarządzenie Nr 0151/41/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/40/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: „Budowa [...]

Zarządzenie Nr 0151/39/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza . [...]

Zarządznie Nr 0151/38/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 marca 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/37/09

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i technicznej obsługi informatycznej tych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 [...]

Zarządzenie Nr 0151/36/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o ceną o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Wykonanie kompleksowej [...]

Zarządzenie Nr 0151/35/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/34/09

w sprawie: wydzierżawienia lokalu użyteczności publicznej stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza , z przeznaczeniem na działalność usługowo- handlową. [...]

Zarządzenie Nr 0151/33/09

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/32/09

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów przez Komitety Wyborcze uprawnione do zgłoszenia kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na [...]

Zarządzenie Nr 0151/31/09

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2008roku. [...]

Zarządzenie Nr 0151/30/09

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/29/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/28/09

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/27/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 lutego 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/26/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na: „Budowa drogi [...]

Zarządzenie Nr 0151/25/09

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lub dzierżawę lokali użytkowych (świetlic) stanowiących własność Gminy Mrocza a będących w zarządzie sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0151/24/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/23/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/22/09

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/21/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/20/09

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/19/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/18/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0151/17/09

w sprawie wyposażenia w majątek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/16/09

w sprawie wyposażenia w majątek Miejsko-Gminnej Bibliteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0151/15/09

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/14/09

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sołectwie Rościmin [...]

Zarządzenie Nr 0151/13/09

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0151/12/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 stycznia 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 0151/11/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/10/09

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/9/09

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rościminie gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0151/8/09

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Łobżenickiej 6. [...]

Zarządzenie Nr 0151/7/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 206.000 EURO na: „Dostawa materiałów [...]

Zarządzenie Nr 0151/6/09

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 206.000 Euro na: „Wykonanie usług [...]

Zarządzenie Nr 0151/5/09

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0152/2/09

zmieniające zarządzenie Nr 0151/125/08 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 października 2008 r. w sprawie utworzenia samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0151/4/09

w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania działań polegających na transporcie i unieszkodliwieniu pokryć dachowych lub elementów budowlanych zawierających azbest, z terenu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0151/3/09

w sprawie przyjęcia Regulaminu współfinansowania zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 1051/1/09

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2008 r. [...]

metryczka