2012r.

2012r.

Zarządzenie Nr 0050.432.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.431.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.430.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 14 grudnia 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.429.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.428.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.427.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.426.2012

w sprawie dokonania podziału środków pochodzących z darowizn [...]

Zarządzenie Nr 0050.425.2012

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.424.2012

w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.423.2012

w sprawie najmu lokalu użytkowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.422.2012

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.421.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 1,5000 ha, na okres do 3 lat, położonej w Ostrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 118, wpisanej w KW [...]

Zarządzenie Nr 0050.420.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 2,4100 ha, na okres do 3 lat, położonej w Ostrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 107, wpisanej w KW [...]

Zarządzenie Nr 0050.419.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.418.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.417.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.416.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.414.2012

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.413.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.411.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.410.2012

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050.409.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Bieżące [...]

Zarządzenie Nr 0050.406.2012

w sprawie wynajęcia lokalu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.408.2012

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.407.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 09 listopada 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.405.2012

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mrocza na 2013r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.404.2012

w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognoza Finansowa Gminy Mrocza na lata 2013r - 2019r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.403.2012

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.401.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.402.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Bieżące [...]

Zarządzenie Nr 0050.400.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.398.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 963/2 i 965/3 położonej w Mrocza przy ul. Nakielskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.399.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.397.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.396.2012

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.388.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.395.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.394.2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w sołectwie Izabela [...]

Zarządzenie Nr 0050.393.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.392.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.391.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 października 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.390.2012

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050.389.2012

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050.388.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na: „Budowa świetlicy [...]

Zarządzenie Nr 0050.387.2012

w sprawie zespołu koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych i lokalnych na terenie Gminy Mrocza oraz zakres działania tego zespołu. [...]

Zarządzenie Nr 0050.386.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,8553ha, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 741/4 [...]

Zarządzenie Nr 0050.385.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,0564ha, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 657 wpisanej [...]

Zarządzenie Nr 0050.384.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,0679ha, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 748/2 wpisanej w KW [...]

Zarządzenie Nr 0050.383.2012

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2012/2013 [...]

Zarządzenie Nr 0050.382.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.381.2012

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.380.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 0050.378.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.379.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.377.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 września 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.376.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 1305/9, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14 i 1305/15 położone w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.375.2012

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.374.2012

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.373.2012

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.363,2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0050.372.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.371.2012

w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej w związku z zamianą świadczenia pieniężnego na świadczenie niepieniężne. [...]

Zarządzenie Nr 0050.370.2012

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.369.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.368.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.367.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.366.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.365.2012

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.364.2012

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.363.2012

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2013rok. [...]

Zarządzenie Nr 0050.362.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 1,8400 ha, na okres do 3 lat, położonej w Ostrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 118, wpisanej w [...]

Zarządzenie Nr 0050.361.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 2,4100 ha, na okres do 3 lat, położonej w Ostrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 107, wpisanej w [...]

Zarządzenie Nr 0050.360.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,0450 ha, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 18/15, wpisanej [...]

Zarządzenie Nr 0050.359.2012

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 620- lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.358.2012

w sprawie bezpłatnego zamieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzanymi na dzień 28 października 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.357.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.356.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.355.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.354.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 sierpnia 2012 r. [...]

Zarządzenia Nr 0050.353.2012

w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczących przedsięwzięć z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 0050.351.2012

w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego [...]

Zarządzenie Nr 0052.350.2012

w sprawie obsługi administracyjno - technicznej Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy zarządzonych na dzień 28 października 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.348.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.347.2012

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.349.2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegających się o awans [...]

Zarządzenie Nr 0050.346.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na: "„Modernizacja [...]

Zarządzenie Nr 0050.345.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/3, 1305/16 położonej w Mroczy przy ul. Łużyckiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.344.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia VI przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/17,999/18 położonych w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.343.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.342.2012

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i WPF za I półrocze 2012roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.341.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 lipca 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.340.2012

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.339.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 999/19 położonej w Mroczy przy ul. Czereśniowej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.338.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 963/2 i 965/3 położonej w Mrocza przy ul. Nakielskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.337.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.336.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.335.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi organizacyjno - technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.334.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.323.2012

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050.321.2012

w sprawie zmiany najemcy pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050.320.2012

w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.318.2012

w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.316.2012

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.315.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.314.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 czerwca 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.313.2012

w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.312.2012

w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, środków trwałych będących w użytkowaniu, składników magazynowych oraz zbiorów bibliotecznych w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 0050.310.2012

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. [...]

Zarządzenie Nr 0050.309.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.307.2012

w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.308.2012

w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.305A.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.305.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.304A.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.304.2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym. [...]

Zarządzenie Nr 0050.303.2012r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.302.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.301.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na: "Wykonanie boisk [...]

Zarządzenie Nr 0050.300.2012

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050.298.2012

zmieniające zarządzenie Nr 0050.194.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [...]

Zarządzenie Nr 0050.299.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 maja 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.297.2012

w sprawie powołania Jury - Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs ekologiczny na prace wykonane z surowców wtórnych pn.: „Eko-sztuka" [...]

Zarządzenie Nr 0050.294A.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.296.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.295.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.294.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.293.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Udzielenie kredytu [...]

Zarządzenie Nr 0050.292.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.291.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.290.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.289.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.288.2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.287.2012

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.286.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Udzielenie kredytu [...]

Zarządzenie Nr 0050.285.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.284.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.283.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 kwietnia 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.282.2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.281.2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.280.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Udzielenie kredytu [...]

Zarządzenie Nr 0050.279.2012

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.278.2012

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.277.2012

zmieniające zarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.276.2012r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/3, 1305/5, 1305/6, i 1305/16 położonej w Mroczy przy ul. Łużyckiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.275A.2012

Zmieniające zarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.275.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.274.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.273.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.271.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.272.2012

w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu: "Aktywne Sołectwo / Osiedle w Gminie Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.269.2012

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.101.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.270.2012

w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.268.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 marca 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.267.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.266.2012

w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza na lokal socjalny [...]

Zarządzenie Nr 0050.265.2012

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.264.2012

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.263.2012

w sprawie przyjęcia informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.262.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.261.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.260.2012

zmieniające zarządzenie nr 0151/135/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wykazu świetlic wiejskich przekazanych w zarząd Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.257.2012

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.259.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.258.2012

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.256.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.255.2012

w sprawie obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.254.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 09 marca 2012r. oraz XX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 12 marca 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.253.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.252.2012

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.251.2012

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.250.2012

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.249.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/17,999/18 położonych w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.248.2012

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.247.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.246.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.245.2012

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy oraz jednostki organizacyjne [...]

Zarządzenie Nr 0050.244.2012

w sprawie zmiany najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.242.2012

w sprawie najmu lokalu położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.241.2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.240.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.243.2012

w sprawie powołania obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.239.2012

Zmieniające zarządzenie nr 0151/143/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lub dzierżawę niektórych lokali użytkowych i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.238.2012

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.237.2012

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru na wsparcie zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.236.2012

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 03 lutego 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.235.2012

w sprawie bezpłatnego zamieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z przedterminowymi wyborami Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonymi na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.234.2012

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie obsługi Miejskiej i Obwodowych Komisji Wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.233.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.232.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.231.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.230.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.229.2012

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0052.228.2012

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.227.2012

w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.226.2012

w sprawie obsługi miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, zarządzonych na dzień 4 marca 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.225.2012

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.224.2012

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.223.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,4235 ha, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 432/8, wpisanej w KW [...]

metryczka