2011r.

2011r.

Zarządzenie Nr 0050/222/11

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050/221/11

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050/220/11

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050/219/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 grudnia 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/218/11

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. [...]

Zarządzenie Nr 0050/217/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Dostawa paliw [...]

Zarządzenie Nr 0050/216/11

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy w związku z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością [...]

Zarządzenie Nr 0050/215/11

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków i przyznania środków finansowych na planowane imprezy o charakterze publicznym w 2012 r. organizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050/214/2011

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Doposażenie sal dydaktycznych [...]

Zarządzenie Nr 0050/213/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 16 grudnia 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/212/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/211/11

w sprawie zmiany najemcy pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050/210/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Dostawa paliw [...]

Zarządzenie Nr 0050/209/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie nr 0050/208/11

w sprawie przekazania składników majątkowych w ramach realizacji projektu „Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej [...]

Zarządzenie Nr 0050/207/11

w sprawie podziału lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/206/11

zmieniające zarządzenie nr 0050.201.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/205/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Dostawa paliw [...]

Zarządzenie Nr 0050/204/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/203/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/202/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/201/11

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/200/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Doposażenie sal dydaktycznych [...]

Zarządzenie Nr 0050/199/11

w sprawie wynajęcia lokalu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/198/11

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w placówce oświatowej, dla której Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegającego się o awans zawodowy [...]

Zarządzenie Nr 0050/197/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/196/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/195/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/194/11

w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [...]

Zarządzenie Nr 0050/193/11

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/192/11

w sprawie odwołania I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 15/74 położonej w Drażnię gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/191/11

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/190/11

w sprawie szczegółowego określenia odpisów aktualizujących wartość należności [...]

Zarządzenie Nr 0050/189/11

w sprawie: ustalenia opłat za umieszczenie reklam na terenie Miasta i Gminy Mrocza, na gruntach, budynkach oraz innych obiektach budowlanych stanowiących własność Gminy. [...]

Zarządzenie Nr 0050/188/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 10 listopada 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/183/11

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/182/11

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/181/11

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2012-2019 [...]

Zarządzenie Nr 0050/187/11

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr 0050/186/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki nr 15/74 położonej w Drążnie gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/185/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 963/2 i 965/3 położonej w Mrocza przy ul. Nakielskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050/184/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, i 1305/16 położonej w Mroczy przy ul. Łużyckiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050/180/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Doposażenie sal [...]

Zarządzenie Nr 0050/179/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 0,0500 ha,na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji [...]

Zarządzenie Nr 0050/178/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 0,0450 ha, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji [...]

Zarządzenie Nr 0050/177/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 października 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/176/11

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ostrowie gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/175/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/174/11

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 września 2011r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0050/173/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/172/11

w sprawie powołania komisji mieszkaniowej [...]

Zarządzenie Nr 0050/171/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Doposażenie sal [...]

Zarządzenie Nr 0050/170/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki rolnej nr 178 położonej w Drzewianowie gm. Mrocza. [...]

Zarządzenia Nr 0050/169/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/168/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/167/11

w sprawie: zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2011/2012 [...]

Zarządzenie Nr 0050/166/11

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza, [...]

Zarządzenie Nr 0050/165/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie położoną w Krukówku gm. Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050/164/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 września 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/163/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/162/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/161/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/160/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/159/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/158/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/157/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/156/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/155/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/151/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/154/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/153/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzanie Nr 0050/152/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/150/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/149/11

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050/148/11

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.143.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2011 r. w sprawie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Nr 0050/147/11

W sprawie najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/146/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/145/11

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.143.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 września 2011 r. w sprawie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej [...]

Zarządzenie Nr 0050/144/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na: „Udzielenie kredytu [...]

Zarządzenie Nr 0050/143/11

w sprawie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/142/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/141/11

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2012rok. [...]

Zarządzenie Nr 0050/140/11

w sprawie opracowania materiałów objętych wieloletnia prognozą finansową do sporządzenia projektu uchwały na 2012rok i lata następne. [...]

Zarządzenie Nr 0050/139/11

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/138/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 4.845.000,00 Euro na: „Remont pokrycia [...]

Zarządzenie Nr 0050/137/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/136/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/135/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/134/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/133/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na: „Udzielenie kredytu [...]

Zarządzenie Nr 0050/132/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/131/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie położoną w Krukówku gm. Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050/130/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/17,999/18 położonych w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/129/11

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/128/11

w sprawie najmu lokalu położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/127/11

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050/126/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 sierpnia 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/125/11

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławiu będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050/124/11

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/123/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/122/11

w sprawie opłat za ogrzewanie [...]

Zarządzenie Nr 0050/121/11

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i WPF za I półrocze 2011roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050/120/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606 [...]

Zarządzenie Nr 0050/119/11

W sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Mrocza na lata 2011 - 2013. [...]

Zarządzenie Nr 0050/118/11

w sprawie powołania zespołu d/s opracowania projektu „Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym w Gminie Mrocza na lata 2012 - 2017". [...]

Zarządzenie Nr 0050/117/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/116/11

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/115/11

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/114/11

w sprawie wykazu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/113/11

w sprawie obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/112/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 4.845.000,00 Euro na: „Remont pokrycia [...]

Zarządzenie Nr 0050/111/11

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0151/45/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu boisk sportowych stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/110/11

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i określenia organizacji pracy tego zespołu. [...]

Zarządzenie Nr 0050/109/11

zmieniające Zarządzenie nr 0152/13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie wyznaczenia zespołu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy koordynującego realizację programu pn. „Profesjonalny samorząd". [...]

Zarządzenie Nr 0050/108/11

Zmieniające Zarządzenie nr 0151/143/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lub dzierżawę niektórych lokali użytkowych i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/107/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/106/11

W sprawie powołania zespołu do opracowania dokumentu pod nazwą „Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną". [...]

Zarządzenie Nr 0050/105/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 08 lipca 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/104/11

w sprawie udostępnienia pomieszczenia % przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050/103/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/102/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/101/11

zmieniające Zarządzenie Nr 117/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03 września 2007r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050/99/11

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.94.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050/100/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Budowa placów [...]

Zarządzenie Nr 0050/98/11

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/97/11

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. [...]

Zarządzenie Nr 0050/96/11

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza do zaciągania zobowiązań [...]

Zarządzenie Nr 0050/95/11

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/94/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 4.845.000,00 Euro na: „Remont [...]

Zarządzenie Nr 0050/93/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/92/11

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050/91/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/89/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/90/11

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach konkursu „Zieleń blisko nas - na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską" [...]

Zarządzenie Nr 0050/88/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie położoną w Krukówku gm. Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050/87/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/86/11

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008 - 2020 za rok 2010 [...]

Zarządzenie Nr 0050/85/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/84/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Doposażenie sal [...]

Zarządzenie Nr 0050/83/11

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr 0050/82/11

zmieniające zarządzenie nr 0151/135/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wykazu świetlic wiejskich przekazanych w trwały zarząd Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050/81/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 maja 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/80/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/79/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/78/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na: „Udzielenie kredytu [...]

Zarządzenie Nr 0050/77/11

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/76/11

w sprawie powołania Jury - Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs ekologiczny na prace wykonane z surowców wtórnych pn.: „Eko-sztuka" [...]

Zarządzenie Nr 0050/75/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/15, 999/17, 999/18 i 999/19 położonych w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/74/11

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarniczej w Mroczy będącej w Krajowym systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050/73/11

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.68.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/72/11

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/71/11

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/70/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/69/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/68/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/67/11

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 0151/8/10/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/66/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia V przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 204/2 położonej w Wielu gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/65/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/64/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/63/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 kwietnia 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/62/11

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050/61/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/60/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/59/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/58/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/57/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/56/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/55/11

w sprawie przyjęcia systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2020 [...]

Zarządzenie Nr 0050/54/11

w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe [...]

Zarządzenie Nr 0050/53/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki budowlanej nr 204/2 położonej w Wielu gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/52/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 marca 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/51/11

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2010roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050/50/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/49/11

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/48/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/47/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/14, 999/15, 999/17, 999/18 i 999/19 położonych w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/46/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/45/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606 [...]

Zarządzenie Nr 0050/44/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/43/11

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050/42/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 193.000,00 Euro na: „Sprzedaż energii [...]

Zarządzenie Nr 0050/40/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki, na okres do 3 lat, położonej w Kaźmierzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem [...]

Zarządzenie Nr 0050/41/11

w sprawie powołania zespołu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008 - 2020 [...]

Zarządzenie Nr 0050/39/11

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/38/11

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/37/11

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/36/11

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/35/11

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/34/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 lutego 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0050/32/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/33/11

w sprawie ustalenia stawki za zwrot kosztów administrowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/31/11

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/30/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/29/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wartości poniżej 4.845.000,00 Euro na: „Przebudowa [...]

Zarządzenie Nr 0050/28/11

w sprawie najmu lokalu położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/27/11

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w sołectwach: Kaźmierzewo, Matyldzin, Ostrowo, Wyrza i Krukówko [...]

Zarządzenie Nr 0050/26/11

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac. [...]

Zarządzenie Nr 0050/25/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/14, 999/15, 999/17. 999/18. 999/19 i 999/20 położonych w m. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050/24/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/23/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/22/11

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/21/11

zmieniające Zarządzenie Nr 0151/3/2010/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Mroczy oraz nadania jej Regulaminu [...]

Zarządzenie Nr 0050/20/11

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na V Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 stycznia 201 lr. [...]

Zarządzenie Nr 0050/19/11

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050/18/11

w sprawie powołania komisji do wykonania opomiarowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050/17/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/16/11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na: „Grupowe [...]

Zarządzenie Nr 0050/15/11

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/14/11

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050/13/11

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050/12/11

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku pub [...]

Zarządzenie Nr 0050/11/11

zmieniające zarządzenie Nr 0151/2/10/Z z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżaw mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

metryczka