2013r.

2013r.

Zarządzenie Nr 0050.657.2013

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.658A.2013

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.658.2013

w sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarniczej w Mroczy będącej w Krajowym systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050.655.2013

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.654.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.653.2013

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050.652.2013

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050.651.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 13 grudnia 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.650.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: "Zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 0050.649.2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, wartości niematerialnych i stanowiących własność Gminy Mrocza Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu - Warsztaty Terapii [...]

Zarządzenie Nr 0050.648.2013

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 [...]

Zarządzenie Nr 0050.647.2013

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.646.2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w placówce oświatowej, dla której Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegającego się o awans zawodowy [...]

Zarządzenie Nr 0050.645.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.644.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.643.2013

w sprawie przekazania środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 0050.642.2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w sołectwie Białowieża [...]

Zarządzenie Nr 0050.641.2013

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.640.2013

w sprawie udostępnienia lokali użytkowych będących własnością gminy a zarządzanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.639.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.638.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XI I Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 15 listopada 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.637.2013

w sprawie zmian organizacyjnych i gospodarowania mieniem komunalnym w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.636.2013

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 0050.635.2013

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu o dofinansowanie doskonalenia zawodowego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.633.2013

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2014-2026 [...]

Zarządzenie Nr 0050.634.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.632.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.631.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.630.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.629.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.628.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.627.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.626.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.625.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.624.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.623.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.622.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.621.2013

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.620.2013

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2013/2014 [...]

Zarządzenie Nr 0050.619.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.617.2013

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.614.2013

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.616.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego ofertowego na dzierżawę i zagospodarowanie części działki ewidencyjnej, położonej w Kosowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako [...]

Zarządzenie Nr 0050.615.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie działki, na okres do 3 lat, położonej w Kaźmierzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków [...]

Zarządzenie Nr 0050.611.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla orany i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.610.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XL Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 4 października 2013r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.609.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.606.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.608.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.607.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.605.2013

w sprawie oznaczenia budynku mieszkalnego numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.604.2013

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.603.2013

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0050.602.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.601.2013

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2014 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.600.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.599.2013

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.598.2013

w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza do dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią [...]

Zarządzenie Nr 0050.597.2013

w sprawie powołania Jury - Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny pn.: „Przyroda Gminy Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.596.2013

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.581.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla orany i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.594.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.593.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.592.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.591.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.590.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.589.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.588.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.587.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia IV przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 1305/9, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14 i 1305/15 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.586.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową przeznaczoną do adaptacji na lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie [...]

Zarządzenie Nr 0050.585.2013

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzenie Nr 0050.584.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.583.2013

W sprawie przeprowadzenia szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym [...]

Zarządzenie Nr 0050.582.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.581.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.580.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 17 sierpnia 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.579.2013

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.573.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.577.2013

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.576.2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, ubiegających się o awans [...]

Zarządzenie Nr 0050.575.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego z komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.574.2013

w sprawie oznaczenia budynku mieszkalnego numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.573.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.572.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.571.2013

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.353.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczących przedsięwzięć z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 0050.570.2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.569.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.568.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.567.2013

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów. [...]

Zarządzenie Nr 0050.566.2013

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.565.2013

w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, środków trwałych będących w użytkowaniu, składników magazynowych oraz zbiorów bibliotecznych w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 0050.564.2013

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 0050.563.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.562.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,3000 ha, na okres do 3 lat, położonej we Wielu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 54/5, wpisanej w [...]

Zarządzenie Nr 0050.561.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.560.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.559.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,0428 ha, na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 18/15, [...]

Zarządzenie Nr 0050.558.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 21 czerwca 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.557.2013

w sprawie oddania w użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.556.2013

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.528.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2013 dotyczącego zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.555.2013

w sprawie włączenia pomieszczenia pomocniczego do powierzchni lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.554.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.553.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.552.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.551.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.550.2013

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.549.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.548.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.547.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego ofertowego na dzierżawę i zagospodarowanie działek ewidencyjnych, położonych w Mroczy oraz w Kosowie, oznaczonych w ewidencji gruntów [...]

Zarządzenie Nr 0050.546.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,0679 ha, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 748/2, wpisanej w [...]

Zarządzenie Nr 0050.545.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.544.2013

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.540.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.543.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonego w administrowanie Gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.542.2013

w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji / przyjęcia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny / ewakuacja III stopnia /. [...]

Zarządzenie Nr 0050.541.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.539.2013

w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnego Konkursu: "Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.538.2013

zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.537.2013

w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 272.536.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.535.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.534.2013

w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkalnego Gminy Mrocza na lokal mieszkalny [...]

Zarządzenie Nr 0050.534a.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.533.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własnośc Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.531.2013

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.530.2013

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.529.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.528.2013

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.527.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 1305/9, 1305/10, 1305/11 1305/12, 1305/14 i 1305/15 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.526.2013

w sprawie przeglądu lokali przeznaczonych na siedziby obwodowych komisji wyborczych [...]

Zarządzenie Nr 0050.525.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,9616 ha, na okres do 3 lat, położonej w Wyrzy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 98/4, wpisanej w KW [...]

Zarządzenie Nr 0050.524.2013

W sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonego w administrowanie Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.523.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.522.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.521.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.520.2013

w sprawie oznaczenia budynku mieszalnego numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.519.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 0050.518.2013

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.508.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Zarządzenie Nr 0050.517.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.516.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 2,82 ha, na okres do 3 lat, położonej w miejscowości Wiele, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 21/7, [...]

Zarządzenie Nr 0050.514.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonego w administrowanie Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.513.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonego w administrowanie Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.515.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 kwietna 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.512.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonego w administrowanie Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.511.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.510.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.509.2013

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0050.508.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na: „Budowa obwodnicy [...]

Zarządzenie Nr 0050.507.2013

w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 0050.503.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie najmu lokalu komunalnego położonego przy ul. Dworzec 1C w Mroczy oznaczony nr 4: [...]

Zarządzenie Nr 0050.506.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.505.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.504.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.503.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.502.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenia Nr 0050.501.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.500.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.499.2013

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.498.2013

w sprawie powołania Jury - Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac zgłoszonych na konkurs ekologiczny na prace wykonane z surowców wtórnych pn.: „Eko-sztuka" [...]

Zarządzenie Nr 0050.497.2013

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.496.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Ubezpieczenie [...]

Zarządzenie Nr 0050.495.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.494.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.493.2013

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina [...]

Zarządzenie Nr 0050.492.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 10 kwietna 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.491.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.490.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Odbieranie i [...]

Zarządzenie Nr 0050.489.2013

zmieniające Zarządzenie Nr 117/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03 września 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.488.2013

zmieniające zarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.487.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 marca 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.484.2013

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 0050.467.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 marca 2013r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.486.2013

w sprawie oddania w użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza, [...]

Zarządzenie Nr 0050.483.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki o pow. 0,0139 ha, na okres do 3 lat, położonej w Mroczy, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 520/4, wpisanej w [...]

Zarządzenie Nr 0050.485.2013

w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 0050.475.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.478.2013

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.482.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.480.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.479.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.481.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.477.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.476.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.475.2013

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.474.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.473.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.472.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.470.2013

w sprawie oznaczenia budynku numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.469.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.468.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Dostawa używanej [...]

Zarządzenie Nr 0050.467.2013

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.466.2013

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2013 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.465.2013

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.464.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.463.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.462.2013

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.461.2013

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/158/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 08 października 2010r [...]

Zarządzenie Nr 0050.460.2013

w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.459.2013

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.458.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 lutego 2013r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.457.2012

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.456.2013

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Mroczy przy ul. Dworzec 4/1 nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.455.2013

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.454.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 963/2 i 965/3 położonej v Mrocza przy ul. Nakielskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.453.2013

w sprawie najmu pomieszczenia mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.452.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na: „Dostawa używanej [...]

Zarządzenie Nr 0050.450.2013

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 055.449.2013

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/193/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach i placówkach [...]

Zarządzenie Nr 0050.451.2013

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/193/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w szkołach i placówkach [...]

Zarządzenie Nr 0050.448.2013

w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.446.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek o nr 1305/9, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14 i 1305/15 położone w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.447.2013

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ostrowie gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.445.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 25 stycznia 2013r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.444.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.443.2013

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.442.2013

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.441.2013

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.440.2013

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków i przyznania środków finansowych na planowane w 2013 r. imprezy o charakterze publicznym organizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.439.2013

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.438.2013

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0050.437.2013

w sprawie przekazania środka trwałego [...]

Zarządzenie Nr 0050.436.2012

w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe [...]

Zarządzenie Nr 0050.435.2013

zmieniające Zarządzenie nr 0050.26.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność [...]

Zarządzenie Nr 0050.434.2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.433.2013

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 grudnia 2012r. [...]

metryczka