2007r.

2007r.

Zarządzenie Nr 189/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 188/07/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 187/07/Z

w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i [...]

Zarządzenie Nr 186/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 21 grudnia 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 185/07/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 184/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 183/07/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 181/07/Z

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej spisu z natury [...]

Zarządzenie Nr 180/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 179/07/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 178/07/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 177/07/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 176/07/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 175/07/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 174/07/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 173/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 172/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 171/07/Z

w sprawie przekazania wyposażenia punktu wydawania posiłków dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy w ewidencję księgową Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 170/07/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 125/03/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji [...]

Zarządzenie Nr 169/07/Z

w sprawie zmiany numeru porządkowego nieruchomości oraz nazwy ulicy [...]

Zarządzenie Nr 168/07/Z

w sprawie aktualnego wykazu lokali zarządzanych i administrowanych przez Zakład Robót Publicznych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 167/07/Z

w sprawie dokonania zmiany numeru konta bankowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 166/07/Z

w sprawie czynszu za wydzierżawiony grunt stanowiący mienie komunalne Gminy Mrocza, z przeznaczeniem na składanie sprzętu wodnego [...]

Zarządzenie Nr 165/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 164/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 163/07/Z

w sprawie treści regulaminu przyznawania i nadawania Nagrody Honorowej Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 162/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 161/07/Z

w sprawie stawek opłat za ogrzewanie [...]

Zarządzenie Nr 160/07/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 159/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 158/07/Z

w sprawie ustalenia ceny przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ostrowie Gmina Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 157/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjanego [...]

Zarządzenie Nr 156/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 155/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 154/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 12 listopada 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 152/07/Z

w sprawie wykorzystania dotacji na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 151/07/Z

w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym. [...]

Zarządzenie Nr 150/07/Z

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 153/07/Z

w sprawie czynszu za lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże [...]

Zarządzenie nr 148/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową. [...]

Zarządzenie Nr 149/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w Drzewianowie 22. [...]

Zarządzenie Nr 146/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 424/7 i działki nr 424/8 położonych w Mroczy przy ul. Łobżenickiej [...]

Zarządzenie Nr 147/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 145/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 144/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 143/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 142/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 141/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 140/07/Z

w sprawie najmu lokalu [...]

Zarządzenie Nr 139/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 138/07/Z

w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mroczy, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 137/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 52/5 nr 52/6 położone w Drzewianowie gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 134/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 września 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 133/07/Z

w sprawie: zmiany opłat za dzierżawę gruntów pod kioskami i pawilonami, letnimi kawiarenkami oraz alei owocowych stanowiących mienie komunalne Gminy na 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 132/07/Z

w sprawie: opłat czynszu za lokale użyteczności publicznej w 2008r. [...]

Zarządzenie Nr 131/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.278.000 EURO na: "Budowa nawierzchni ulicy [...]

Zarządzenie Nr 130/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 129/07/Z

w sprawie powołania składów Obwododowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 200r. [...]

Zarządzenie Nr 128/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 127/07/Z

w sprawie najmu lokalu [...]

Zarządzenie Nr 126/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 125/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w Drzewianowie 22. [...]

Zarządzenie Nr 124/07/Z

w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych do składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 123/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 122/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na: "Dostawa i montaż [...]

Zarządzenie Nr 121/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości ponizej 211.000 EURO na: "Dostawa oleju [...]

Zarządzenie Nr 120/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości ponizej 211.000 EURO na: "Zaciągniecie [...]

Zarządzenie Nr 119/07/Z

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2007/2008 [...]

Zarządzenie Nr 118/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 sierpnia 2007r [...]

Zarządzenie Nr 117/07/Z

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 116/07/Z

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie Nr 115/07/Z

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 114/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 520/5 o pow. 0,34,48 ha położonej w Mroczy przy ul. Wodnej przeznaczonej pod budownictwo. [...]

Zarządzenie Nr 113/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 112/07/Z

w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń szkolnych w budynkach szkół na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 110/07/Z

w sprawie stawki usług wykonywanych przez Zakład Robót Publicznych w Mroczy autobusem Autosan H-9 na rzecz gminnych jednostek organizacyjych [...]

Zarządzenie Nr 106/07/Z

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej rekrutującej uczestników zajęć w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. " "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji [...]

Zarządzenie Nr 109/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 108/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 107/07/Z

w sprawie najmu lokalu [...]

Zarządzenie Nr 105/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 12 lipca 2007r [...]

Zarządzenie Nr 104/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.278.000 EURO na: "Dzierżawa i [...]

Zarządzenie Nr 103/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.278.000 EURO na: "Budowa nawierzchni [...]

Zarządzenia Nr 102/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.278.000 EURO na: "Remont budynku [...]

Zarządzenie Nr 101/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 100/07/Z

w sprawie zacięgnięcia kredytu krótkoterminowego [...]

Zarządzenie Nr 99/07/Z

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla dzieci i uczniów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 98/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 97/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 96/07/Z

w sprawie zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu [...]

Zarządzenie Nr 95/07/Z

w sprawie umorzenia wierzytelności, wobec której postępowania egzekucyjnego okazało się nieskuteczne [...]

Zarządzenie Nr 94/07/Z

w sprawie dokonania zmian budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 93/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na: "Zaciągnięcie [...]

Zarządzenie Nr 92/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na: "Dowożenie uczniów [...]

Zarządzenie Nr 91/07/Z

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 90/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 20 czerwca 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 89/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 88/07/Z

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 87/07/Z

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 86/07/Z

w sprawie przekazania środków transportowych w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 83/07/Z

w sprawie jednorazowej dzierżawy gruntu na organizowanie krótkotrwałych imprez [...]

Zarządzenie Nr 85/07/Z

w sprawie Regulaminu oceniania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Jednostek Organizacjnych Gminy [...]

Zarządzenie Nr 84/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 Euro na: "Budowa nawierzchni [...]

Zarządzenie Nr 82/07/Z

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektów Palnów Rozwoju Miejscowości w Gminie Mrocza na lata 2007-2014. [...]

Zarządzenie Nr 81/07/Z

w sprawie wykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 80/07/Z

w sprawie zmiany głównego najemcy lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 79/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 78/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 77/07/Z

w sprawie zmiany głownego najemcy lokalu mieszkalnego [...]

Zarządzenie Nr 76/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 74/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 73/07/Z

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. Krzewienie walorów turystycznych "Rościminiada 2007" impreza rekreacyjno-promocyjna w ramach projektu "Z wody widać inaczej" organizowanego przez Fundację "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" w [...]

Zarządzenie Nr 72/07/Z

w sprawie przekazania pierwszego wyposażenia sportowego Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w ewidencję Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty. [...]

Zarządzenie Nr 71/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 27 kwietnia 2007r [...]

Zarządzenie Nr 70/07/Z

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 69/07/Z

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 66/07/Z

zmieniające zarządzenie Nr 18/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lutego 2005r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy e Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 68/07/Z

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 67/07/Z

zmieniające zarządzenie Nr 31/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku [...]

Zarządzenie Nr 65/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości ponizej 60.000 EURO na: "Opracowanie projektów [...]

Zarządzenie Nr 64/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 63/07/Z

w sprawie likwidacji stanowiska ds. wspierania przedsiębiorczości i programów rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 62/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonego o wartości ponizej 60.000 EURO na: "Wykonanie usług szacowania [...]

Zarządzenie Nr 61/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o wartości ponizej 60.000 EURO na: "Ubezpieczenie majątku Miasta i [...]

Zarządzenie Nr 60/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 59/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 58/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 57/07/Z

w sprawie oznaczenia działki numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 56/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 55/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60.000 EURO na: "Dostawa przydomowych [...]

Zarządzenie Nr 54/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na: "Remont przepustu [...]

Zarządzenie Nr 53/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości ponizej 60.000 EURO na: "Remont cząstkowy [...]

Zarządzenie Nr 52/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 204/2 o pow. 0,08,78ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 4290 położonej w Wielu [...]

Zarządzenie Nr 51/07/Z

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy, dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy.   [...]

Zarządzenie Nr 50/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 49/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 marca 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 48/07/Z

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Mrocza w 2007 przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 47/07/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 46/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 45/07/Z

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2006 rok [...]

Zarządzenie Nr 44/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 43/07/Z

w sprawie delegowania osób, które mają pełnic rolę obserwatorów sprawdzianów i egzaminów gimnazialnych w 2007r. w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 42/07/Z

w sprawie wydzierżawienia grunt stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 41/07/Z

w sprawie powołania i zakresu działania Koordynatora do realizacji zadań wynikających z zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ma obszarze Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 40/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 39/07/Z

w sprawie oznaczenia niueruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 38/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzenie Nr 37/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowy [...]

Zarządzenie Nr 36/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na: "Dostawę sprzętu komputerowego wraz [...]

Zarządzenie Nr 35/07/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 18/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lutego 2005r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 34/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 33/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VI sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 lutego 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 32/07/Z

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 31/07/Z

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 29/07/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 28/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 27/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 26/07/Z

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na dzierżawę i zagospodarowanie działki położonej w miejscowości Witosław, stanowiązcej własność Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 25/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na V sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 stycznia 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 24/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: "Wybór urbanisty na opracowanie projektów decyzji zgodnie z przepisami [...]

Zarządzenie Nr 23/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na: "Wykonanie usług [...]

Zarządzenie Nr 22/07/Z

w sprawie udostępniania pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 21/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 20/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 19/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 18/07/Z

w sprawie udosępnienia pomieszczenia na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 17/07/Z

w sprawie udostępniania pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 16/07/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego [...]

Zarządzenie Nr 15/07/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe [...]

Zarządzenie Nr 14/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 13/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działaloność usługowo-handlową. [...]

Zarządzenie Nr 12/07/Z

w sprawie określenia sposobu wkonania uchwał podjętych na IV sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 12 stycznia 2007r. [...]

Zarządzenie Nr 11/07/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 18/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 lutego 2005r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 10/07/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 9/07/Z

w sprawie udostępniania pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzanie Nr 8/07/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym [...]

Zarządzanie Nr 7/07/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego [...]

Zarządzenie Nr 6/07/Z

w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Mrocza Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza i wydawania decyzji administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 5/07/Z

w sprawie powołania Komisji do Spraw Zinwentaryzowania mienia po zmarłym Janie Kalacie [...]

Zarządzenie Nr 4/07/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na III sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 grudnia 2006r. [...]

Zarządzenie Nr 3/07/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania [...]

Zarządzenie Nr 2/07/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową [...]

Zarządzenie Nr 1/07/Z

w sprawie ustalenia terminów wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza i techniczno - organizacyjnej obsługi tych wyborów [...]

metryczka