2012r.

2012r.

Zarządzenie Nr 120.20.2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2012

w sprawie powołania komisji dla oceny przechowywanych w depozycie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dokumentacji niearchiwalnej z wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przeprowadzanych 4 marca 2012r. [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2012

w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2012

w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2012

sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Obsługi Administracyjnej Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2012

zmieniające zarządzenie Nr 0152-7/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2012

w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi systemu CEIDG w zakresie przekazywania odpowiednich informacji w tym systemie [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2012

w sprawie czasookresu używania ubioru służbowego i wyjściowego oraz przysługującego ekwiwalentu dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2012

w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2012

zmieniające Zarządzenie Nr 0151/70/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 lipca 2009 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2012

zmieniające zarządzenie Nr 0152-1/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania projektu budowy obwodnicy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2012

w sprawie powołania komisji dla oceny przechowywanych w depozycie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2012

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Obsługi Administracyjnej i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2012

w sprawie przekazania stanowisk w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2012

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2012

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0152/16/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2012

w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2012

w sprawie wprowadzenia zmian do poszczególnych zasad funkcjonowania kont księgi głównej dla budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2012

w sprawie powołania komisji dla oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym przy Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. [...]

metryczka