2008r.

2008r.

Zarządzenie Nr 0152-29/08

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej spisu z natury oraz w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0152-28/08

zmieniające zarządzenie Nr 0152/27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0152-27/08

w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-26/08

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenianaboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora d/s zasobu mieszkaniowego i dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0152-25/08

w sprawie powołania zespołu d/s podniesienia standardu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-24/08

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-23/08

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor d/s zasobu mieszkaniowego i dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-22/08

w sprawie ustalenia polityki rachunkowości i przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-21/80

w sprawie wprowadzenia zmian do poszczególnych zasad funkcjonowania kont księgi głównej dla jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-20/08

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0152-19/2008

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-18/2008

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-16/2008

w sprawie powierzenia funkcji pełnomocnika d/s Profilaktyki Uzależnień w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-15/2008

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-14/2008

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w celu zniszczenia druków ścisłego zarachowania zaewidencjowanych w obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy księdze druków ścisłego zarachowania [...]

Zarządzenie Nr 0152-13/2008

w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152-12/2008

w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyolinarnego   [...]

Zarządzenie Nr 0152-11/2008

w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej świetlicy we Wielu [...]

Zarządzenie Nr 0152-10/2008

w sprawie uchylenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-8/2008

w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-9/2008

w sprawie określenia zasad przyznawania ekwiwalentu za używanie reprezentacyjnego ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-7/2008

w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych [...]

Zarządzenie Nr 0152-6/2008

w sprawie wprowdzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa [...]

Zarządzenie Nr 0152-5/2008

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej wyposażenia w świetlicy wiejskiej we Wielu [...]

Zarządzenie Nr 0152-4/2008

w sprawie zmiany w Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Regulaminu Komisji Przetargowej Urzędu Miasta i [...]

Zarządzenie Nr 0152-3/2008

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki Uzależnień w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152-2/2008

w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

metryczka