2005r.

2005r.

Zarządzenie Nr 18/2005

w sprawie procedury tworzenia i aktualizowania Kart Informacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 17/2005

w sprawie wprowadzenia procedury upowszechniania budżetu Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 16/2005

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowania dla Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, a także Procedur Postępowania w przypadku naruszenia kodeksu.Zarządzenie - [...]

Zarządzenie Nr 15/2005

w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Burmistrza Miasta i Gminy Mroczą oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza.Zarządzenie - Załącznik Nr 1 - "Zakres działania w [...]

Zarządzenie Nr 14a/2005

w sprawie przekazania wyposażenia zakupionego przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy w ewidencję Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty. [...]

Zarządzenie Nr 14/2005

w sprawie ewidencji księgowej i zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gmin Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 13/2005

w sprawie ustalenia dnia 24 września 2005 r. dniem pracującym dla pracowników UrzęduMiasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 12/2005

w sprawie ustalenia procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych samorządu Gminy Mrocza.Zarządzenie [...]

Zarządzenie Nr 11/2005

w  sprawie  utworzenia  zastępczego  miejsca  szpitalnego  warunkach  zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. [...]

Zarządzenie Nr 10/2005

zmieniające Zarządzenie Nr 14/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 9b/2005

w sprawie powołania do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Prezydenta RP osób spośród pracowników samorządowych gminy. [...]

Zarządzenie Nr 9a/2005

zmieniające Zarządzenie Nr 14/2003 r. z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie limitu kwot zaużywanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminyoraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 9/2005

w sprawie powołania obsady służby stałego dyżuru Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 8a/2005

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 8/2005

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 7/2005

w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi adrainistracyjno-technicznych zadań związanych z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

Zarządzenie Nr 6/2005

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mroczą. [...]

Zarządzenie Nr 5/2005

w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 4/2005

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby upoważnionej do zstępowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczą. [...]

Zarządzenie Nr 3/2005

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego. [...]

Zarządzenie Nr 2/2005

w sprawie powołania koordynatora wieloletniego programu promocji zdrowia w Gminie Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 1/2005

w sprawie powołania zespołu realizującego zadania w ramach programu "Przejrzysta Polska" [...]

metryczka