Wydanie licencji na przewóz taksówką osobową na obszar gminy (miasta)

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
ul. Pl. 1 Maja 20
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 52 38 67 410 fax. 52 38 56 241

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek zawierający:
- oznaczenie przedsiębiorcy – jego siedzibę i adres oraz numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
- określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego
- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
- czas, na jaki licencja ma być udzielona
2. Załączniki:
- odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
- kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej przedsiębiorstwem
- zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność.
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
-  oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki.
- kserokopie dowodów rejestracyjnych a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi.

II. OPŁATY
- Za wydanie licencji na przewóz taksówką osobową na obszarze gminy (miasta) – zgodnie z §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159 poz. 1664).

III. TERMIN ODPOWIEDZI
- Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 312.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. UWAGI
- Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, nr konta 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Brak

VIII. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159 poz. 1664).

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (12 września 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (12 września 2005, 13:22:52)

Ostatnia zmiana: Andrzej Śledzik (31 lipca 2012, 11:27:26)
Zmieniono: Zmiana treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5554