2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele z dnia 11 marca 2011r.

Mrocza, dnia 2011-03-11 r.

obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIV/2/10 z dnia 29 stycznia 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 335 położonej w miejscowości Wiele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.03.2011r. do 27.04.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ul. Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza, w godzinach od 800 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.04.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy o godzinie 1000. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2011r.


Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (11 marca 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (15 marca 2011, 09:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1754