2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 24 stycznia 2011r.


 
OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów:
1.     działki nr 1230 w Mroczy,
2.     działki nr 431/6 w Mroczy,
3.     działek nr 125/1 do 125/5 w Drzewianowie,
4.     działki nr 198/17 w Drzewianowie,
5.     działki nr 1305 w miejscowości Mrocza,
6.     działek nr 236 i 238 w Ostrowie,
7.     działki nr 81/5 w Matyldzinie,
8.     działki nr 59/3 w miejscowości Rościmin,
9.     działek nr 512/1 i 512/5 w miejscowości Wiele.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIV/2/10 z dnia 29 stycznia 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: działki nr 1230 w Mroczy, działki nr 431/6 w Mroczy, działek nr 125/1 do 125/5 w Drzewianowie, działki nr 198/17 w Drzewianowie, działki nr 1305 w miejscowości Mrocza, działek nr 236 i 238 w Ostrowie, działki nr 81/5 w Matyldzinie, działki nr 59/3 w miejscowości Rościmin, działek nr 512/1 i 512/5 w miejscowości Wiele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09.02.2011r. do 11.03.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ul. Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.03.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy o godzinie 10.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2011r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (24 stycznia 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (24 stycznia 2011, 13:29:29)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (26 stycznia 2011, 07:27:00)
Zmieniono: Edycja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1537