Przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015

Mrocza, 18.06.2014r.

GZOO.252.1.02.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
    „ Przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015”


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 z póżn. zm.);

Art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 z póżn. zm. ) Gminny Zespół Obsługi Oświaty zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
adres strony internetowej: http://www.bip.mrocza.pl ( zakładka Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy)
e-mail: gzoom-zus@idea-net.pl
godziny urzędowania: 700- 15 00


II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej:  http://www.bip.mrocza.pl ( zakładka Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3.


IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
4.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
     1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
4. posiadają wiedzę i doświadczenie;
5. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
6. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

4.2 Dla potwierdzenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu:
- w zakresie warunku dotyczącego „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności” Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku do SIWZ oraz aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty ww. dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień – aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na okres obejmujący termin wykonywania zadania oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- w zakresie warunku dotyczącego „posiadania wiedzy i doświadczenia” Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku do SIWZ oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania tj. przewóz uczniów do szkół przez okres co najmniej              10 - ciu miesięcy.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty ww. dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa wypełniony i podpisany Wykaz usług - załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonane należycie i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- W zakresie warunku „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym” Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku Nr 1 do SIWZ oraz wykaże dokument, że posiada środki transportu umożliwiające jednorazowo przewiezienie podane w SIWZ ilości uczniów z poszczególnych miejscowości – zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty ww. dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa wypełniony i podpisany wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokument, że posiada środki transportu umożliwiające jednorazowo przewiezienie podane w SIWZ ilości uczniów z poszczególnych miejscowości. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
- w zakresie warunku „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które w dniu przystąpienia do realizacji zadania będą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. „D”.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ, oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokument - uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. „D. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej” umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

4.3 Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 2)-4) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia te warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących go z nimi. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,                     iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.4 Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w powyższym pkt.4.2 SIWZ, ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy.

4.5 W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, nie później niż w dniu upływu terminu na składanie ofert, że:

1) nie wyrządził szkody, która została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

2) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

4.6 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń:
- w zakresie pkt. 1 i 4 – 5 na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych sporządzonego wg załącznika  nr 2 do SIWZ;

- w zakresie pkt. 2 na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzonego wg załącznika nr 2 do SIWZ;

- w zakresie pkt. 3 na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4.7 W przypadku podmiotów zagranicznych uczestniczących w postępowaniu ocena spełnienia warunku określonego w pkt. 4.5 nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających, że:
1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                              o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.8 Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4.9 Zamawiający wykluczy:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.10 Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania                           o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4.11 Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:
zamówienie należy zrealizować od 01.09.2014r. do zakończenia zajęć szkolnych ( 26.06.2015r.) z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.


VII. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: „Przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015”

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60170000-0 Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.


Opis części zamówienia:
Część I zamówienia –  przewóz uczniów do i ze: SP w Mroczy i Witosławiu, Gimnazjum w Mroczy – zgodnie z Tabelą nr 1;
Część II zamówienia – przewóz uczniów do i ze: SP w Mroczy oraz Gimnazjum w Mroczy z miejscowości: Drążno, Drążonek, Samsieczynek. – zgodnie z Tabelą nr 2;
Część III zamówienia -  Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mroczy z miejscowości Orlinek – zgodnie z Tabelą nr 3;
 Część IV zamówienia - Przewóz uczniów do i ze Szkoły w Mroczy i Gimnazjum w Mroczy z miejscowości Chwałka - zgodnie z Tabelą nr 4;
Część V zamówienia - Przywóz uczniów z miejscowości Drzewianowo ze Szkoły Podstawowej w Mroczy - zgodnie z Tabelą nr 5;
Część VI zamówienia -Przewóz uczniów do i ze SP w Mroczy, Gimnazjum z miejscowości: Wyrza, Matyldzin, Mrocza Dworzec PKP zgodnie z Tabelą nr 6.

Tabela nr 1 (57kB) word

Tabela nr 2 (37kB) word

Tabela nr 3 (33kB) word

Tabela nr 4 (33kB) word

Tabela nr 5 (33kB) word

Tabela nr 6 (35kB) word

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
CENA 100 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
w pokoju 3, do dnia 26.06.2014r., do godz. 09:00


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 26.06.2014, o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego
Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
Pokój nr 4

XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 205680  z dnia 18.06.2014r.


Hanna Polewczyńska
Kierownik Zamawiającego

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (481kB) plik

Ogłoszenie o zamówieniu (149kB) plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1304kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lasota (18 czerwca 2014)
Opublikował: Katarzyna (18 czerwca 2014, 08:58:37)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (2 lipca 2014, 12:26:56)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1254