Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 117 750 litrów

 Mrocza, 12.09.2012r.


GZOO-KL-341/23/2012 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 117 750 litrów
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
adres strony internetowej: http://www.bip.mrocza.pl ( zakładka Gminny Zespół Obsługi Oświaty)
e-mail: gzoom-zus@idea-net.pl
godziny urzędowania: 700- 15 00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej:  http://www.bip.mrocza.pl ( zakładka Gminny Zespół Obsługi Oświaty )
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej  117 750 litrów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mrocza.

Dostawy będą następować w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Przedstawiona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkowa i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia ze względu na aktualne potrzeby. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od: warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy lub wyłączenia obiektu z eksploatacji (np. remont). W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Dostawy będą realizowane po każdorazowym zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego (telefonicznie) zapotrzebowania na dostawę oleju opałowego. Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy, zaopatrzonymi w urządzenia pomiarowe posiadające ważne cechy legalizacyjne zapewniające dokładny pomiar ilości wydanego oleju opałowego. Do odbioru oleju opałowego upoważnieni będą pracownicy wytypowani przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.

Określenie przedmiotu zamówienia wg. CPV - Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 09135100-5 - olej opałowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy
        zakończenie: 31.05.2013r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

7.2 Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia, w oparciu o następujące wymagania:
- w zakresie warunku dotyczącego „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności” wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzonego na załączniku do SIWZ oraz aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami w zakresie objętym zamówieniem.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego do druku oferty ww. oświadczenia i aktualnej koncesji. Koncesja swoją ważnością musi obejmować okres realizacji zadania.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.
- w zakresie warunku dotyczącego „posiadania wiedzy i doświadczenia” Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 umowy dotyczące dostaw oleju opałowego na kwotę nie mniejszą jak 250 000,00 zł. każda.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw oleju opałowego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
- w zakresie warunku „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym” Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku;
- w zakresie warunku „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących spełnienia tego warunku;
- w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej” umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykaże się opłaconą polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o załączoną do oferty, opłaconą polisę ubezpieczenia lub w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.3 Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 2)-4), Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia te warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących go z nimi. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,                     iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.4 Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w powyższym pkt.4.2 SIWZ, ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy PZP.

7.5 W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże nie później niż w dniu upływu terminu na składanie ofert, że:

1) nie wyrządził szkody, która została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

2) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń:
- w zakresie pkt. 1 i 4 – 5 na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych sporządzonego wg załącznika do SIWZ,

- w zakresie pkt. 2 na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

- w zakresie pkt. 3 na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

7.6 Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.7 Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy PZP.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
CENA 100 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 20.09.2012r. do godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego
Gminny Zespół Obsługi Oświaty 
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
Pokój nr 3


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 20.09.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
Pokój nr 4

XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 344218 z dnia 12.09.2012r.

      _______Hanna Polewczyńska__________
       Kierownik Zamawiającego

ogłoszenie o zamówieniu (49kB) plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (202kB) plik

Ogłoszenie o wyniku postępowania (21kB) plik

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lasota (12 września 2012)
Opublikował: Katarzyna (12 września 2012, 14:21:03)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (4 października 2012, 11:34:10)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1298