Przetarg nieograniczony Przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012

                                                                                  Mrocza, 05.07.2011 r.

GZOO-KL-341/13/2011


                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
    „ Przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny Zespół Obsługi Oświaty zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
adres strony internetowej: http://www.bip.mrocza.pl (zakładka Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy)
e-mail: gzoom-zus@idea-net.pl
godziny urzędowania: 7:00- 15:00


II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwota określona  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej:  http://www.bip.mrocza.pl ( zakładka Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3.


IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
4.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadają wiedzę i doświadczenie;
3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
4)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
4.2 Dla potwierdzenia czy Wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki udziału w postępowaniu:
- w zakresie warunku dotyczącego „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności” Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku do SIWZ oraz aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty ww. dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień – aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na okres obejmujący termin wykonywania zadania oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
- w zakresie warunku dotyczącego „posiadania wiedzy i doświadczenia” Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku do SIWZ oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania tj. przewóz uczniów do szkół przez okres co najmniej 10 - ciu miesięcy.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty ww. dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa wypełniony i podpisany Wykaz usług - załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonane należycie i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
- W zakresie warunku „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym” Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku Nr 1 do SIWZ oraz wykaże, że posiada środki transportu umożliwiające jednorazowo przewiezienie podane w SIWZ ilości uczniów z poszczególnych miejscowości – zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty ww. dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa wypełniony i podpisany wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
- w zakresie warunku „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które w dniu przystąpienia do realizacji zadania będą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat. „D”.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ, oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
- w zakresie „sytuacji ekonomicznej i finansowej” umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca składa polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone na załączniku nr 1 do SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentu.

4.3 Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 2)-4), Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia te warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących go z nimi. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.4 Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w powyższym pkt.4.2 SIWZ, ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy.

4.5 W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, nie później niż w dniu upływu terminu na składanie ofert, że:

1) nie wyrządził szkody, która została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

2) w stosunku do niego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
4.6 Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń:
- w zakresie pkt. 1 i 4 – 5 na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych sporządzonego wg załącznika  nr 2 do SIWZ,

- w zakresie pkt. 2 na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzonego wg załącznika  nr 2 do SIWZ,

- w zakresie pkt. 3 na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4.7 W przypadku podmiotów zagranicznych uczestniczących w postępowaniu ocena spełnienia warunku określonego w pkt. 4.5 nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających, że
1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.8 Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

4.9 Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.10 Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:
zamówienie należy zrealizować od 01.09.2011r. do zakończenia zajęć szkolnych ( 29.06.2012r.) z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych.


VII. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: „Przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012”

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60170000-0 Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.


Opis części zamówienia:
Część I zamówienia –  przewóz uczniów do i ze: SP w Mroczy i Witosławiu, Gimnazjum w Mroczy oraz oddziału przedszkolnego Przedszkola Miejskiego w Mroczy.– zgodnie z Tabelą nr 1.
Część II zamówienia – przewóz uczniów do i ze: SP w Mroczy, Gimnazjum w Mroczy oraz oddziału przedszkolnego Przedszkola Miejskiego w Mroczy z miejscowości: Drążno, Drążonek, Samsieczynek. – zgodnie z Tabelą nr 2.

Przedmiot zamówienia Tabela Nr 1 i 2 (39kB) word

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
CENA 100 pkt


X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
w pokoju 3, do dnia 14.07.2011 r., do godz. 09:00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 14.07.2011, o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego
Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
ul. Plac 1 Maja 9
89-115 Mrocza
Pokój nr 4
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 185774-2011 z dnia 05.07.2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (337kB) word

ogłoszenie o zamówieniu (89kB) word

Ogłoszenie o wyniku postępowania (76kB) pdf

                                                Kierownik Zamawiającego - Hanna Polewczyńska

 

 

 

       
   

 

 

 

        

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy (5 lipca 2011)
Opublikował: Katarzyna (5 lipca 2011, 17:48:17)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (2 sierpnia 2011, 12:31:45)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1269