Przetarg nieograniczony

L. dz.: GZOO/341-11/PN/2009


Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy
ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza
tel. 0-52 385-63-59

ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę poniżej 206.000 EURO
na realizację zadania pn.: „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym na rok szkolny 2009/2010”

Główny przedmiot zamówienia  – CPV 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy, ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza lub ze strony internetowej: www.bip.mrocza.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: rok szkolny 2009/2010  (01. 09. 2009 r. – 25. 06. 2010r.)

Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2009/2010 z terenu Gminy Mrocza

I część   –  dowożenie uczniów do SP w Mroczy i Witosławiu oraz Gimnazjum w Mroczy
II część  – dowożenie uczniów do SP oraz Gimnazjum w Mroczy z miejscowości: Drążno, Drążonek, Samsieczynek.

Warunki ogólne udziału w postępowaniu – wyciąg z SIWZ:
9.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „OFERTĘ” według wzoru   Zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki, określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 Ustawy - Prawo  zamówień publicznych:
9.1.1.Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
9.1.2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
9.1.3.Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
9.1.4.nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
9.1.5.Przedkładając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę.
9.1.6.Dostarczyć prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.
9.1.7.Posiadać środki transportu umożliwiające jednorazowo przewiezienie podane w SIWZ ilości uczniów z poszczególnych miejscowości - zgodnie z przedmiotem zamówienia szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej SIWZ,
9.1.8.Posiadać koncesje, licencje lub zezwolenia zgodne z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z póź. zm.,
9.1.9.Posiadać aktualne ubezpieczenie przewozu osób, na środki transportu przeznaczone do realizacji zamówienia,
9.1.10.Wykonywać w okresie ostatnich dwóch lat usługi tożsame (tj. minimum trzy zlecone przewozy grupowe dzieci do lat 18).

9.2.Sposób oceny warunków:
9.2.1.Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 10 SIWZ, dołączonych do oferty.
9.2.2.Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.
9.2.3.Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.2.4.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym terminie do złożenia wyjaśnień.

Wymagane dokumenty – wyciąg z SIWZ:
10.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w pkt 9, Wykonawcy winni przedłożyć niżej       
 wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem):
10.1.1.Formularz oferty – wzór Oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
10.1.2.Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
10.1.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.1.4.Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
10.1.5.Zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
10.1.6.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą realizować zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10.1.7.Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10.1.8.Kserokopie dowodów rejestracyjnych z aktualnym przeglądem technicznym.
10.1.9.Wykaz z okresu ostatnich dwóch lat usług tożsamych (minimum trzy zlecone przewozy grupowe dzieci i młodzieży do lat 18).
10.1.10.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.1.11.Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
10.1.12.Zaakceptowane i uzupełnione „Istotne postanowienia umowy” - wzór stanowi Załącznik  nr 4 do SIWZ.

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kryteria oceny:  
Cena  – 100 %

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Hanna Polewczyńska – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy
tel. 052 385-63-59 w godz. 7.00 – 15.00
Sarkowska Ewa          – Pomoc administracyjna
tel. 052 385-63-59 w godz. 7.00 – 15.00

Termin składania ofert upływa:  08. 07. 2009 r. o godz. 9.45
Miejsce składania ofert – Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy, ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza w godzinach urzędowania.

Otwarcie ofert nastąpi:  08 07. 2009 r. o godz. 10.00.
Miejsce otwarcia ofert – Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Łąkowa 7 89-115 Mrocza pok. nr 13.

Termin związania z ofertą: 30 dni

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
dnia: 29 - 06 - 2009r.
numer: 212362-2009

 

Tablica ogłoszeń GZOO w  Mroczy:
Wywieszono dnia: 29. 06. 2009 r. ?
Zdjęto dnia: ………………………..…. r.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (218kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (29 czerwca 2009)
Opublikował: Olga Stefaniak (29 czerwca 2009, 13:00:50)

Ostatnia zmiana: Olga Stefaniak (29 czerwca 2009, 13:16:00)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1753