Zadania własne


 Art. 7. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi że:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4) lokalnego transportu zbiorowego,
 5) ochrony zdrowia,
 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8) edukacji publicznej,
 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11) targowisk i hal targowych,
 12) zieleni gminnej i zadrzewień,
 13) cmentarzy gminnych,
 14) (1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18) promocji gminy,
 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

metryczka


Wytworzył: Sejm RP (3 listopada 2003)
Opublikował: Sebastian Mazur (3 listopada 2003, 11:14:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19780