Charakterystyka GZOO w Mroczy

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nałożyła na gminy obowiązek przejęcia prowadzenia szkół podstawowych jako zadania własnego gminy z dniem 1 stycznia 1996r.
Z uwagi na to, że jednym z ustawowych zadań organu prowadzącego jest zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły, Rada Miejska w Mroczy w dniu 28 września 1995r. podjęła uchwałę Nr XII/88/95 w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 1996r. „ Zespołu Obsługi Oświaty” w celu zorganizowania wspólnej obsługi szkół prowadzonych przez gminę. Tak więc z dniem 1 stycznia 1996r. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy stał się gminną jednostką organizacyjną gminy obejmującą swym zasięgiem teren Miasta i Gminy Mrocza, której celem jest zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.
W ramach podstawowego zadania GZOO prowadzi działalność w zakresie:
1) prowadzenia spraw administracyjnych, gospodarczych, zaopatrzenia, remontów i modernizacji, z wyłączeniem inwestycji oświatowych,
2) obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych,
3) opracowywania sprawozdań w zakresie realizacji zadań,
4) opracowywania wniosków do budżetu gminy oraz informacji okresowych z realizacji i wykonywania zadań,
5) kontroli nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez dyrektorów placówek oświatowych
w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
6) przygotowywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej obowiązków nałożonych na gminę w odniesieniu do placówek oświatowych dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.

Uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego GZOO wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.

Siedzibą Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy jest budynek położony w Mroczy przy ul. Plac 1 Maja 9.

W chwili obecnej GZOO obsługuje niżej wymienione placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Mrocza:
1) Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Mroczy,
2) Szkołę Podstawową im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
3) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy (dnia 31.08.2017r. Gimnazjum zakończyło swoją działalność. Od dnia 01.09.2017r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Mroczy),
4) Przedszkole Miejskie w Mroczy.
Do dnia 31 sierpnia 2003r. tj. do czasu likwidacji tych placówek, GZOO obsługiwał również Szkołę Podstawową w Kosowie, Szkołę Filialną w Wielu oraz Szkołę Filialną w Drążnie.

Gminnym Zespołem Obsługi Oświaty w Mroczy kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Funkcję tą od stycznia 1996r. pełni Pani mgr Hanna Polewczyńska.
W jednostce, w celu zapewnienia właściwego wykonywania powierzonych zadań powołano stanowiska:
1) głównego księgowego   - funkcję pełni Pani mgr inż. Olga Stefaniak,
2) księgowego - funkcję pełni Pani mgr Bogusława Łusiak,

3) starszego inspektora ds. finansowych  - funkcję pełni Pani Elżbieta Paradowska,
4) starszego inspektora ds. kadr i płac - funkcję pełni Pani mgr Agnieszka Maison,
5) inspektora d/s ogólnoorganizacyjnych – funkcję pełni Pani mgr Katarzyna Lasota - Woźny,

6) opiekuna nad dziećmi w czasie dowozu – funkcję pełni Pani Aldona Michalska,
7) sprzątaczki - funkcję pełni Pani Anna Sobieszczyk.

Organizację i zakres działania oraz sposób finansowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy określa Statut jednostki zatwierdzony przez Radę Miejską w Mroczy oraz Regulamin Organizacyjny GZOO zatwierdzony przez Burmistrza MiG Mrocza.

metryczka


Wytworzył: Hanna Polewczyńska (27 października 2009)
Opublikował: Sebastian Mazur (1 marca 2006, 12:42:28)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (28 lipca 2021, 07:12:41)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7952