Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.”Letnie obozy w Rościminie – 2024 r.”

Na podstawie art. 19a ust. 1, 3, 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

§1. Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.”Letnie obozy
w Rościminie – 2024 r.”, przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Harcerska Stanica Wodna
w Rościminie, zgodnie z ofertą z dnia 8 maja 2024 r. zamieszcza przedmiotową ofertę (załącznik nr 1):
- w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.mrocza.pl;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego – www.mrocza.pl.

§2. Uwagi do oferty w terminie do 20 maja 2024 r. można kierować na adres poczty elektronicznej: promocja@mrocza.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (z dopiskiem Uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Letnie obozy
w Rościminie – 2024 r.”).

§3. Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 13 maja 2024 r.

Treść ogłoszenia (42kB) pdf

Załącznik nr 1 (153kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (13 maja 2024)
Opublikował: Kinga Łusiak (13 maja 2024, 09:17:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112