Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy zaprasza do złożenia oferty w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm) na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565”
 
Ofertę cenową wg załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami tj. zaakceptowany
i opatrzony podpisem załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy oraz kserokopię dokumentacji potwierdzającej posiadane uprawnienia budowlane w branży drogowej bez ograniczeń należy złożyć
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: urzad@mrocza.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022 r. do godz. 12:00.

Zaproszenie do złożenia oferty (51kB) pdf
Zał. 1 - Formularz ofertowy (25kB) word
Zał. 2 - Istotne postanowienia umowy (32kB) word
Zał. 3 - Klauzula RODO (130kB) pdf
Dokumentacja pomocnicza (2014kB) zip

Informacja o wyborze oferty (66kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kacper Loręcki (6 października 2022)
Opublikował: Kacper Loręcki (6 października 2022, 12:35:45)

Ostatnia zmiana: Kacper Loręcki (14 października 2022, 13:34:37)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 518