Nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza - 2024 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza, iż od dnia 20 lutego 2024 r. rozpoczęto nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych /wielorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych/wielorodzinnych lokalach mieszkalnych, wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe.

I. Termin i miejsce składania wniosków
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie do 31.05.2024 r. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 31.05.2024 r.
W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

II. Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości 3.000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym/wielorodzinnym lub wydzielonym lokalu mieszkalnym.
Jeżeli inwestycja dofinansowana jest również z innych źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków budżetowych Gminy Mrocza, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub dokumentami równoważnymi.

III. Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości posiadający budynek mieszkalny jednorodzinny/ wielorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym/wielorodzinnym lokal mieszkalny wykorzystywany na potrzeby mieszkaniowe.

IV. Co podlega dofinansowaniu:
Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym, na:
1) kotły na paliwa stałe, 
2) kotły gazowe, 
3) kotły olejowe,
4) kotły elektryczne, pompy ciepła (piece zasilane prądem elektrycznym).
Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
 1. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
1) określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 oraz DZ.U. z 2019 r. poz. 363 i poz. 2549) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 
na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.).
2) klasy efektywności energetycznej minimum A+ zgodne z rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie – muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3.
 2. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub  Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
 3. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (pomy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze), klasy efektywności energetycznej minimum A++ (pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub  Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. 
W przypadku pomp ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskieg i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.
Wymagania, o których mowa w pkt 1, 2, 3 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań lub
3) etykiety efektywności energetycznej lub
4) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
5) deklaracji zgodności.
Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
Dofinansowaniu nie podlega: instalacja ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach lub lokalach, montowana po raz pierwszy; zakup przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu lub montaż kominków.

V. Kryteria wyboru wniosków
O przyznaniu dofinansowania będzie decydowało losowanie. 
W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie zadania, zakwalifikowanego do udzielenia dotacji, dofinansowanie może zostać przyznane kolejnej osobie spełniającej warunki udzielenia dotacji. Komisja stworzy również w drodze losowania listę rezerwową.

VI. Rozliczenie dotacji
W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty:
a. kopie faktur lub dokumentów równoważnych dokumentujących nakłady poniesione na ten cel,
b. dokumenty spełniające wymagania określone w pkt. 1, 2, 3,
c.  dokumentację fotograficzną wykonanej nowej instalacji, w szczególności pomieszczenia z wymienionym źródłem ciepła, zbliżenie wymienionego źródła ciepła oraz tabliczek znamionowych zainstalowanego źródła ciepła, w formie papierowej bądź na nośniku cyfrowym.

VII. Przebieg zadania w zarysie
Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wniosek.
Wybór wniosków do udzielenia dotacji nastąpi w drodze losowania przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Wnioski zostaną sprawdzone przed losowaniem pod kątem formalnym przez komisję. Informacja o terminie losowania zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – www.mrocza.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza.
Po dokonaniu losowania, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie  o zakwalifikowaniu bądź nie, do otrzymania dotacji.
Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku, zobowiązany jest do podpisania umowy o udzielenie dotacji. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę w określonym terminie, z przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.

Pobierz informację (217kB) pdf
Formularz wniosku.doc (24kB) word
Formularz wniosku.pdf (207kB) pdf




metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 lutego 2024)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (20 lutego 2024, 15:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133