Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie działki oznaczoną numerem 748/2 w położonej w Mroczy

Mrocza, dnia 22.05.2013 r.
Znak sprawy: RR.6845.27.2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r).

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki ewidencyjnej - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Mroczy, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 748/2, wpisaną w księdze wieczystej nr BY1N/00028036/2, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szubinie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 0,0679 ha, stanowiący grunt orny klasy RIVb.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną działkę ewidencyjną nr 748/2 wynosi 0,4414 dt wartości żyta na 1 rok.
Czynsz płatny w terminie do 30 września każdego roku.
Do kwoty nie dolicza się podatku VAT.
Zgodnie z Zarządzeniem 0050.422.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunt orny klasy IVb wynosi 6,50 dt wartości żyta za 1 ha rocznie (0,0679 ha x 6,50 dt wartości żyta/ha rocznie = 0,4414 dt wartości żyta rocznie). 
Razem 0,4414 dt wartości żyta rocznie za obszar podlegający dzierżawie – Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 r., opublikowanym w Monitorze Polskim z 24 października 2012r., poz. 787, przyjmuje się średnią cenę skupu żyta w kwocie 75,86 zł za 1 dt.
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Przystępujący do przetargu winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2013 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Sala Narad nr 205 – I piętro.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 0,1 dt wartości żyta.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 0,1 dt wartości żyta.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. urzędowania, tel. (52) 386-74-37
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 22.05.2013 r. do 21.06.2013 r.
 

 
 
 
 

 
 
                                                                            

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
                                                                                           
                                                                                             Leszek Klesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (22 maja 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (22 maja 2013, 13:36:59)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (21 czerwca 2013, 13:39:45)
Zmieniono: Edycja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1479