Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie działki numer 21/7 położonej w miejscowości Wiele z dnia 4 kwietnia 2013r.

Mrocza, dnia 04.04.2013 r.
Znak sprawy: RR.6845.18.2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r).

 
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki ewidencyjnej - z przeznaczeniem na działalność sportowo – rekreacyjną (działalność turystyczna i wypoczynkowa) - na okres do 3 lat, położoną w miejscowości Wiele, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 21/7, wpisaną w księdze wieczystej nr KW 12486 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szubinie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 2,82 ha, stanowiący pastwiska trwałe oraz grunty zakrzewione i zadrzewione. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony żadnymi długami, prawami osób trzecich, hipotekami, ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne, administracyjne, jak i sądowe ani też postępowanie wywłaszczeniowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2013 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Sala Narad nr 205 – I piętro.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną działkę ewidencyjną nr 21/7 wynosi 442,74 zł powiększona o podatek VAT w wysokości 101,83 zł. Razem: 544,57 zł.
Kwota czynszu będzie waloryzowana raz w roku w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.
Czynsz płatny w terminie do 30 września każdego roku.
 
1. Przeznaczenie nieruchomości:
- przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez dzierżawę na cele prowadzenia działalności rozrywkowej, wypoczynkowej, turystycznej,
2. Dzierżawca zobowiązany jest do:
- wykorzystywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku,
- regulowania wszelkich opłat związanych z przedmiotem dzierżawy oraz właściwych dla rodzaju prowadzonej działalności, tj. podatki, opłaty lokalne, energia elektryczna, bieżąca woda, itp.
3. Składający ofertę winien przed przetargiem:
- zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem tel. (52)386-74-37,
4. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium:
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 20 % ceny wywoławczej, tj. 108,91 zł i wpłacić nie później niż do dnia 30.04.2013 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako dzierżawca, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
5. Wysokość postąpienia:
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z      zaokrągleniem do pełnych złotych, tj. nie mniej niż 6,00 zł.
6. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

Jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako dzierżawca uchyli się od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
7. Informacje dodatkowe:
- przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie,
- organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Uczestnicy przetargu powinni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej
Osoby fizyczne – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,Osoby prawne - wypis z właściwego rejestru,
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,
- przedstawić oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną,
- pisemne oświadczenie (deklarację) o przeznaczeniu przedmiotu dzierżawy pod działalność rekreacyjną,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu.
 
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. urzędowania, tel. (52) 386-74-37
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 04.04.2013 r. do 03.05.2013 r.
 
 
 
 
 

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UMiG w Mroczy w dniu 04.04.2013 r.
Zdjęto……………………………………………………………………
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
                                                                                                 Leszek Klesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (4 kwietnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 kwietnia 2013, 14:23:55)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (8 kwietnia 2013, 07:50:52)
Zmieniono: Edycja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1212