Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nadzierżawę i zagospodarowanie działki ewidencyjnej Nr 520/4 z dnia 11 marca 2013r.

Znak sprawy: RR.6845.13.2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r).

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki ewidencyjnej -
z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Mroczy, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 520/4, wpisaną w księdze wieczystej nr KW 8537 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 0,0139 ha, stanowiący grunt orny klasy RIVb.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną działkę ewidencyjną nr 520/4 wynosi 0,0904 dt wartości żyta na 1 rok.
Czynsz płatny w terminie do 30 września każdego roku.

Do kwoty nie dolicza się podatku VAT.
Zgodnie z Zarządzeniem 0050.422.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunt orny klasy IVb wynosi 6,50 dt wartości żyta za 1 ha rocznie (0,0139 ha x 6,50 dt wartości żyta/ha rocznie = 0,0904 dt wartości żyta rocznie).
Razem 0,0904 dt wartości żyta rocznie za obszar podlegający dzierżawie – Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 r., opublikowanym w Monitorze Polskim z 24 października 2012r.,poz. 787, przyjmuje się średnią cenę skupu żyta w kwocie 75,86 zł za 1dt.
 
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Przystępujący do przetargu winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2013 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Sala Narad nr 205 – I piętro.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 0,1 dt wartości żyta.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 0,1 dt wartości żyta.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. urzędowania, tel. (52) 386-74-37
 
 
 
 

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

                                                                                              Leszek Klesiński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (11 marca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 marca 2013, 13:49:09)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (11 marca 2013, 13:56:46)
Zmieniono: Wprowadzanie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1392