Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 107 dnia 19 listopada 2012r.

Mrocza, dnia 19.11.2012 r.
Znak sprawy: RR.6845.32.2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r).
 
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie działki ewidencyjnej - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Ostrowie, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 107, wpisaną w księdze wieczystej nr KW 11821, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad. Not, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 2,4100 ha, stanowiący grunt orny klasy V VI, Ł-IV, PS-V i N.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną działkę ewidencyjną nr 107 wynosi 13,1 dt wartości żyta na 1 rok.
Czynsz płatny w terminie do 30 września każdego roku.
Do kwoty nie dolicza się podatku VAT.
Zgodnie z Zarządzeniem 0050.201.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunty użytków rolnych klasy V wynosi 6,00 dt wartości żyta za 1 ha rocznie, (1,5059 ha x 6,00 dt wartości żyta/ha rocznie = 9,03 dt wartości żyta rocznie), stawka wyjściowa dzierżawy za grunty użytków rolnych klasy VI wynosi 5,50 dt wartości żyta za 1 ha rocznie,( 0,3682 ha x 5,50 dt wartości żyta/ha rocznie = 2,02 dt wartości żyta rocznie), stawka wyjściowa dzierżawy za grunty użytków zielonych klasy IV wynosi 5,00 dt wartości żyta z 1 ha rocznie, (0,1417 ha x 5,00 dt wartości żyta/ha rocznie = 0,70 dt wartości żyta rocznie), stawka wyjściowa dzierżawy za grunty użytków zielonych klasy V wynosi 4,50 dt wartości żyta za 1 ha rocznie, (0,3001 ha x 4,50 dt wartości żyta/ha rocznie = 1,35 dt wartości żyta rocznie), nieużytki – zwolnione.
Razem 13,1 dt wartości żyta rocznie za obszar podlegający dzierżawie – Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego należnego w 2012 roku przyjmuje się średnią cenę skupu żyta w kwocie 55,00 zł za 1 dt.
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Przystępujący do przetargu winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2012 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Sala Narad nr 205 – I piętro.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 0,1 dt wartości żyta.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 0,1 dt wartości żyta.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. urzędowania, tel. (O-52) 3867437
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 20.11.2012 r. do 19.12.2012 r.
 
 

 
                                                                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (19 listopada 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (19 listopada 2012, 14:50:53)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (19 listopada 2012, 14:58:30)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1505