Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki Nr 171/4 z dnia 02 października 2012r.

Znak sprawy: RR.6845.26.2012

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (Dz. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r
 
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Krukówku, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 171/4, zapisaną w księdze wieczystej nr KW BY1U/00011819/3, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad. Not, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 0,8553ha, stanowiący grunt orny klasy RIVb i ŁIV.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną działkę ewidencyjną nr 171/4 wynosi 5,30625 dt wartości żyta na 1 rok.
Czynsz płatny w terminie do 30 września każdego roku.
Do kwoty nie dolicza się podatku VAT.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.201.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunty użytków rolnych klasy IVb wynosi 6,50 dt wartości żyta za 1 ha rocznie, natomiast grunty użytków zielonych klasy IV wynosi 5,00 dt wartości żyta za 1 ha rocznie  (0,6865 ha x 6,50 dt + 0,1688 ha x 5,00  wartości żyta/ha rocznie = 5,30625dt wartości żyta rocznie),
Razem 5,30625dt wartości żyta rocznie za obszar podlegający dzierżawie – Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego należnego w 2012 roku przyjmuje się średnią cenę skupu żyta w kwocie 55,00 zł za 1 dt.
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Składający ofertę winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2012 o godz. 10.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Sala Narad nr 205 – I piętro.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 0,1 dt wartości żyta.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 0,1 dt wartości żyta.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. urzędowania tel. (O-52) 3867437
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 05.10.2012 r. do 04.11.2012 r.

 
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UMiG w Mroczy w dniu 05.10.2012

 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 października 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (8 października 2012, 13:07:32)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (8 października 2012, 13:16:41)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1294