Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przetargu ustnego ograniczonego z dnia 16 grudnia 2011


Mrocza, dnia 16 grudnia 2011 r.
Znak sprawy: RRG 6845.04.2011
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (Dz. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r).
 
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla osób posiadających nieruchomości graniczące z działką o nr ewidencyjnym 432/8 na dzierżawę działki ewidencyjnej - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Mroczy, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 432/8, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 18869 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad. Not, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 0,4235 ha, stanowiący grunt orny klasy IV b.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną działkę ewidencyjną nr 432/8 wynosi 2,7528 dt wartości żyta na 1 rok. Czynsz płatny w terminie do 30 września każdego roku, z tym, że w pierwszym roku dzierżawy czynsz płatny jest w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy.
Do kwoty nie dolicza się podatku VAT.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/2/10/Z z dnia 8 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunty użytków rolnych klasy IV b wynosi 6,50 dt wartości żyta za 1 ha rocznie, (0,4235 ha x 6,50 dt wartości żyta/ha rocznie = 2,7528 dt wartości żyta rocznie).
Razem 2,7528 dt wartości żyta rocznie za obszar podlegający dzierżawie – Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r – średnia cena skupu żyta wyniosła 37,64 zł za  1 dt.
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Składający ofertę winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2012 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Sala Narad nr 205 – I piętro.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 0,1 dt wartości żyta.
Wyłoniony dzierżawca jest zobowiązany w terminie 14 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty ustalonej w przetargu kwoty czynszu dzierżawnego, na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 0381440005200401140003.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 0,1 dt wartości żyta.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. 7.00 – 15.00 tel. (O-52) 3867437
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 16.12.2011 do 16.01.2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Leks (16 grudnia 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 grudnia 2011, 13:46:08)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (19 grudnia 2011, 13:43:48)
Zmieniono: Poprawa błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1314