Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki ewidencyjnej (Znak sprawy: RRG 6845.02.2011).

Mrocza, dnia 21 października 2011 r
Znak sprawy: RRG 6845.02.2011

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r).
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie części działki ewidencyjnej - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Witosławiu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 18/15, wpisaną w księdze wieczystej nr KW 18358 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad. Not, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 0,0450 ha, stanowiący grunt orny klasy IV a.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisaną część działki ewidencyjnej nr 18/15 wynosi 0,1575 dt wartości żyta na 1 rok. Czynsz płatny w terminie do 30 września każdego roku, z tym, że w pierwszym roku dzierżawy czynsz płatny jest w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy.
Do kwoty nie dolicza się podatku VAT.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/11/11 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniającym zarządzenie nr 0151/2/10/Z z dnia 8 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunt zadrzewiony i zakrzewiony wynosi 3,50 dt wartości żyta za 1 ha rocznie, (0,0450 ha x 3,50 dt wartości żyta/ha rocznie = 0,1575 dt wartości żyta rocznie).
Razem 0,1575 dt wartości żyta rocznie za obszar podlegający dzierżawie – Zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r – średnia cena skupu żyta wyniosła 37,64 zł za 1 dt.
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Składający ofertę winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2011 r o godz. 13 00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Sala Narad nr 205 – I piętro.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 0,1 dt wartości żyta.
Wyłoniony dzierżawca jest zobowiązany w terminie 14 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty ustalonej w przetargu kwoty czynszu dzierżawnego, na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 0381440005200401140003.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do 0,1 dt wartości żyta.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. 7.00 – 15.00 tel. (O-52) 3867437
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 21.10.2011 do 21.11.2011 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UMiG w Mroczy w dniu 21.10.2011 r
Zdjęto……………………………………………………………………metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (21 października 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (21 października 2011, 14:18:10)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (21 października 2011, 14:23:36)
Zmieniono: Wprowadzanie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1472