Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę i zagospodarowanie części działki o pow. 1,1500 ha, oznaczonej nr 44, poł. w Kaźmierzewie, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na produkcję rolną.

                                                                                   Mrocza, dnia 27 sierpnia 2010 r
Nasz znak: RRG 340 – 04/2010 r


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r)


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę i zagospodarowanie części działki - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Kaźmierzewie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 44, wpisaną w KW 8275N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad. Not, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 1,1500 ha, stanowiący grunt kl. IIIb – 0,37 ha, kl. IVa - 0,78 ha.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za cz. dz. 44 wynosi 2,60 dt wartości żyta brutto na 1 rok. Czynsz płatny w terminie do 14 dni od sporządzenia umowy dzierżawy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń czynszów lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunty kl. IIIb wynosi 2,80 dt żyta za 1 ha rocznie, (0,37 ha x 2,80 dt/ha = 1,036 dt), natomiast, stawka wyjściowa dzierżawy za grunty kl. IVa  wynosi 2,00 dt żyta za 1 ha rocznie, (0,78 ha x 2,00 dt/ha = 1,56 dt).
Razem 2,60 dt (1,036 dt + 1,56 dt).
Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów. Dzierżawca jest zobowiązany do opłaty podatku od nieruchomości rolnej.
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Składający ofertę winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Lokalizacja działki ewidencyjnej, znajduje się na załączonej mapce.
Pisemne oferty na dzierżawę z podaniem wysokości czynszu dzierżawy i spełnieniu w/w warunków należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki o pow. 1,15 ha, oznaczonej numerem 44, położonej w Kaźmierzewie” do dnia 30.09.2010 (włącznie), w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1-go Maja 20, pokój nr 207.
Pisemna oferta powinna zawierać:
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Z uwagi na niewielką stawkę wyjściową czynszu dzierżawnego nie przewiduje się wpłaty wadium.
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 30.08.2010 do 30.09.2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2010 r o godz. 1100, w pokoju nr 109, Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, tel (052) 3867437.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy pod numerem tel. (052) 3867437.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UMiG w Mroczy w dniu 30.08.2010 r.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (30 sierpnia 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (30 sierpnia 2010, 08:54:23)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (30 sierpnia 2010, 09:13:55)
Zmieniono: Modyfikacja tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1705