Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie cz. działki o pow. 0,0900 ha, oznaczonej nr 18/15, poł. w Witosławiu z dnia 27.08.2010 r

                                                                                   Mrocza, dnia 23 sierpnia 2010 r
Nasz znak: RRG 340 – 03/2010 r


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r)


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę i zagospodarowanie części działki - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położoną w Witosławiu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 18/15, wpisaną w KW 18358 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad. Not, stanowiącą własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega teren o pow. 0,0900 ha, stanowiący grunt zadrzewiony i zakrzewiony.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za cz. dz. 18/15 wynosi 0,18 dt wartości żyta brutto na 1 rok. Czynsz płatny do 30 września danego roku.
Zgodnie z Zarządzeniem NR 0151/53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 kwietnia 2010 r zmieniającym zarządzenie nr 0151/145/09 z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunty zadrzewione i zakrzewione – 2,00 dt żyta za 1 ha rocznie (0,0900 ha x 2,00 dt/ha = 0,18 dt).
Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów oraz zwolniona jest z podatku rolnego.
Zobowiązania: zobowiązuje się dzierżawcę do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku.
Składający ofertę winien zapoznać się z miejscem położenia działki oraz miejscem prowadzenia działalności rolniczej.
Lokalizacja działki ewidencyjnej, znajduje się na załączonej mapce.
Pisemne oferty na dzierżawę z podaniem wysokości czynszu dzierżawy i spełnieniu w/w warunków należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki o pow. 0,0900 ha, oznaczonej numerem 18/15, położonej w Witosławiu” do dnia 27.09.2010 (włącznie), w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1-go Maja 20, pokój nr 207.
Pisemna oferta powinna zawierać:
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Z uwagi na niewielką stawkę wyjściową czynszu dzierżawnego nie przewiduje się wpłaty wadium.
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 27.08.2010 do 27.09.2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2010 r o godz. 1000, w pokoju nr 109, Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, tel (052) 3867437.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy pod numerem tel. (052) 3867437.

metryczka


Wytworzył: Daniel Kończak (27 sierpnia 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (27 sierpnia 2010, 09:53:38)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (27 sierpnia 2010, 10:35:30)
Zmieniono: Edycja daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333