Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I - przetargu ograniczonym ustnym na sprzedaż działki nr 424/8 położonej w Mroczy przy ul. Łobżenickiej z dnia 25 lutego 2014r.


Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U. z 2004r Nr 207, poz 2108 ze zm.)
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A
 
  I- Przetarg ograniczony ustny  na sprzedaż  działki nr 424/8 o powierzchni – 0,00,49 ha zapisanej w księdze wieczystej BY1N/00008533/0 położonej w Mroczy przy ul. Łobżenickiej do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Przeprowadzenie przetargu ograniczonego podyktowane jest położeniem działki, która otoczona jest działkami  innych właścicieli bez drogi dojazdowej i brakiem możliwości wydzielenia drogi do przedmiotowej działki.  Osoby spełniające warunek uczestnictwa w przetargu winny w terminie do dnia 25 marca 2014r złożyć wniosek w tut. Urzędzie w sprawie uczestnictwa w przetargu.


 Cena wywoławcza     – 2.025,00 zł
 Wadium                 –    202,50 zł


Działka nie jest objęta podatkiem VAT i  jest  wolna od długów i ciężarów.
Przetarg odbędzie się dnia  28 marca 2014r o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg ograniczony – działka nr … ” do dnia  25 marca 2014r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006. Przystępując do przetargu należy komisji okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem tożsamości. Datą uiszczenia wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień  25 marca  2014r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku. Stający do przetargu winien zapoznać się z położeniem działki.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).
Po odbiór wadium uczestnik który nie wygrał przetargu zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.
Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.                                     
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, lub nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.                                                                      
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu  szacunkowego w kwocie – 396,06 zł.                                                              
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
 
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. od 7.00 – 15.00  ( tel. (52) 3867436 )  
   
 
Ogłoszenie wywiesza się na okres:.
Od  dnia  25 lutego  2014r. do dnia 27 marca  2014r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (25 lutego 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 lutego 2014, 10:10:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886