Ogłoszenie o I - przetargu nieograniczonym na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową położoną w Krukówku


Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami      (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U. z 2004r Nr 207, poz 2108 ze zm.)
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A

  I- Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową do 
  adaptacji na lokal mieszkalny  wraz z udziałem w gruncie  położoną w Krukówku gm. Mrocza;
a)  pomieszczenie do adaptacji   – 53,36 m²
b) pomieszczenie pomocnicze   – 15,60 m²
c) korytarz                                  – 13,23 m²
Razem                                        –  82,19 m²
oraz udział w gruncie wynoszący 2452/10000  do  działki nr 76/3  o pow. 0,13,90  ha.
 
 Cena wywoławcza – 50.286,00 zł
 Wadium                 –   5.028,60 zł

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2004r Nr 54, poz.535 z póżn.zm.) sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT.                       
Nieruchomość  jest  wolna od długów i ciężarów. Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2013r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg nieograniczony na lokal do adaptacji poł. w Krukówku gm. Mrocza ” do dnia 6 września 2013r.  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006. Przystępując do przetargu należy komisji okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem tożsamości. Datą uiszczenia wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 6 września 2013r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku. Stający do przetargu winien zapoznać się z położeniem nieruchomości lokalowej i stanem technicznym lokalu.
W celu  zapoznania się z położeniem omawianego lokalu należy kontaktować się z Referatem Rolnictwa tut. Urzędu pok. Nr 109 - parter tel. (052)  386 74 36.  Nowonabywca zobowiązany jest wystąpić do Starostwa Powiatowego Wydział Budownictwa i Architektury z wnioskiem o przeznaczenia w/w pomieszczeń do adaptacji na lokal mieszkalny. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.
Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od
dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
                                                                       
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu  szacunkowego w kwocie – 553,50 zł.
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
 
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (O-52) 3867436 )  
   

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (12 sierpnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (19 sierpnia 2013, 15:01:12)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (20 sierpnia 2013, 14:24:24)
Zmieniono: Edycja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1709