Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych fundamentami oznaczonych jako działki ewidencyjne 963/2 oraz 965/3 z dnia 09 stycznia 2013r.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA
III  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości gruntowych, zbudowanych fundamentami stanowiących własność Gminy Mrocza położonych w Mroczy przy ul. Nakielskiej, wraz z przeniesieniem własności naniesień, o łącznej powierzchni 3,41,08 ha oznaczonych jako działki ewidencyjne:
nr 963/2 o pow. 3,31,93 ha opisanej w księdze wieczystej KW BY1N/00009013/6,
nr 965/3 o pow. 0,09,15 ha opisanej w księdze wieczystej KW BY1N/00009013/6.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych – 1 026 784 00 zł w tym:
Wartość gruntu – 1 000 472 00 zł
Wartość fundamentów – 26 312 00 zł  
Działki nie są objęte podatkiem VAT.
Wadium  102 678 40 zł.
Minimalne postąpienie wynosi 1%.
Na działki był ogłoszony przetarg w dniu 28 sierpień 2012r i 29 listopad 2012r.

I. Opis nieruchomości:
Na przedmiotową nieruchomość przyjęto Uchwałę Nr XXVIII/115/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28.11.2008r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 241,w strefie obrzeżnej miasta wyposażona w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizację ogólnospławną, w sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa wielorodzinna, stacja paliw i market
Nieruchomość nie jest obciążona długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

II. Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2013 r. o godz. 10ºº w sali 205 I- piętro siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ul.  Plac 1 Maja 20.

III. Wadium w wysokości 102 678 40 zł. winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Mroczy Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 Bank Spółdzielczy Mrocza  do dnia 8 marca 2013 r. Datą uiszczenia wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 08.03.2013r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym  świadczyć będzie wyciąg z rachunku.

III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a/ przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium,
b/ osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii
 winne być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby upoważnionej,
c/ w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków,
d/ w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,
e/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

IV. Cel zagospodarowania nieruchomości:
1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (M):
2. Wysokość budynków mieszkalnych do pięciu kondygnacji
3. Obowiązek wydzielenia miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż ilość projektowanych mieszkań
4. Możliwość budowy wolnostojącego wielostanowiskowego budynku garażowego z ewentualnym wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych (wysokość do 5 metrów)
5. Możliwość usytuowania na poziomie pierwszej kondygnacji pomieszczeń do prowadzenia nieuciążliwych usług
6. Minimum 60 % pow. działki ewidencyjnej winna być biologicznie czynna.

V. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg, zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrywają  na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości tj.  notarialnych, sądowych i operatu szacunkowego.  

VII. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę jego odwołania.

VIII. Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

IX. Informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy tel. (52) 386 74 36 w godz. od 8ºº - 15ºº

X. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl  w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym – Dziennik Gazeta Prawna oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (9 stycznia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (9 stycznia 2013, 14:06:20)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (14 stycznia 2013, 13:49:36)
Zmieniono: Poprawa błędnej daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349