Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza ul. Czereśniowa

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A

                                           
                                                            
V - Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż działek budowlanych położonych w  m. Mrocza  ul. Czereśniowa.
  


                                            
Na  działki  były  ogłaszane  przetarg  w  dniach 15 lutego 2011r , 18 kwietnia 2011r , 14 czerwca 2011r  i  19 września 2011r.
 
Do kwoty wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT-  23 %                                          

Nieruchomości  są wolne od długów i ciężarów.   
Przetarg odbędzie się dnia  19 marca  2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy  Mrocza Sala Narad nr  205 –  I -piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg- działka nr.... poł. w Mroczy” do dnia  14 marca 2012r (włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 14 marca 2012r  na  w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.
Stający  do przetargu winien zapoznać się z położeniem  działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych)  należy zgłosić na 7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109.  Na działki został opracowany miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.
 
Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna  wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podległa zwrotowi.
                                                                      
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu szacunkowego i podziału w kwocie – 787,66 zł.
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - parter
pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (O-52) 3867427 )  
 
 Ogłoszenie wywiesza się na okres;
 Od dnia  17 lutego  2012r do dnia 17 marca  2012r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (21 lutego 2012)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 lutego 2012, 15:27:43)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (21 lutego 2012, 15:50:21)
Zmieniono: Wprowadzanie danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1390